Συλλήψεις από την Αντιτρομοκρατική στην Αττική – Βρήκαν όπλα και εκρηκτικά

0
Áóôõíïìéêïß Ýîù áðü ôï Åöåôåßï üðïõ ìåôáöÝñèçêå ï Íßêïò Ìáæéþôçò ôï ÓÜââáôï 19 Éïõëßïõ 2014. Óôç óõíÝ÷åéá áíáìÝíåôáé íá ìåôáöåñèåß óôï íïóïêïìåßï ôùí öõëáêþí Êïñõäáëëïý êáé íá óõíå÷éóôåß åêåß ç íïóçëåßá ôïõ. ÐáñÜ ôçí áíôßèåôç ãíþìç ôùí ãéáôñþí ôïõ Åõáããåëéóìïý, ï Íßêïò Ìáæéþôçò õðÝãñáøå õðåýèõíç äÞëùóç ìå ôçí ïðïßá áíáëáìâÜíåé ôçí åõèýíç ãéá ôçí êáôÜóôáóç ôçò õãåßáò ôïõ êáé æÞôçóå íá ðÜñåé åîéôÞñéï áðü ôï íïóïêïìåßï. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Χειροπέδες σε δυο άνδρες και μια γυναίκα έβαλε η Αντιτρομοκρατική. Σε ποια οργάνωση πιστεύεται ότι ανήκουν. Ο ένας από τους συλληφθέντες είχε κατηγορηθεί ως συνεργός του Παλαιοκώστα στην απαγωγή Μυλωνά. Έρευνες σε τέσσερα σπίτια στην Αττική. Σε πλήξη εξέλιξη οι έρευνες.

Tρεις συλλήψεις έχει κάνει τις τελευταίες ώρες οι Αντιτρομοκρατική, ύστερα από έρευνες σε τέσσερα σπίτια στην Αττική, στο ένα εκ των οποίων βρέθηκαν όπλα και εκρηκτικά!

Η επιχείρηση έγινε το απόγευμα της Τετάρτης (23.09.2020) και η Αντιτρομοκρατική συνέλαβε δυο άνδρες ηλικίας 38 και 42 ετών και μια γυναίκα 46 χρόνων. Οι πρώτες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι οι συλληφθέντες πιθανόν ανήκουν σε εγχώρια τρομοκρατική ομάδα.

Οι έρευνες έγιναν σε τέσσερα σπίτια στην Αττική. Σε τρία σπίτια βρέθηκαν και συνελήφθησαν τα τρία άτομα και στο τέταρτο εντοπίστηκαν όπλα και εκρηκτικά.

Η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ρεπορτάζ: Θεοδόσης Πάνου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here