Πρόοδος Σχεδίων Βελτίωσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / του Κωνσταντίνου Μπαγινέτα

0

Το Μέτρο Εκσυγχρονισμού των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων της Χώρας (Σχέδια Βελτίωσης), το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδος 2014-2020, αποτελεί το σημαντικότερο χρηματοδοτικό μέσο στήριξης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του πρωτογενή μας τομέα και ενίσχυσης της αλυσίδας αξίας των αγροτικών μας προϊόντων.

Μέσω του Μέτρου ενθαρρύνεται η υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων από παραγωγούς και συλλογικά σχήματα, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,την αύξηση της παραγωγικότητάς τους και την καθετοποίηση της παραγωγής τους σε προϊόντα με συγκριτικό πλεονέκτημα.

Το μέτρο υλοποιείται σε συνεργασία με τις Περιφέρειες της Χώρας, με στόχο να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει, στη βάση των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών κάθε Περιφέρειας.

Στην κατεύθυνση εξάντλησης των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του ΠΑΑ για την κάλυψη του σημαντικού επενδυτικού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε στην προκήρυξη του Μέτρου, δημόσιας δαπάνης ύψους 316 εκ. €, αξιοποιήθηκε η δυνατότητα υπερδέσμευσης με την κατανομή συνολικών πόρων ύψους 600 εκ. € στις Περιφέρειες.

Με συντονισμένες προσπάθειες, μεθοδικότητα και σωστό προγραμματισμό, στη βάση του νέου μοντέλου στοχοθεσίας που τέθηκε σε εφαρμογή και την εντατικοποίηση της συνεργασίας με τις Περιφέρειες, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες εφαρμογής του Μέτρου και ειδικότερα η αξιολόγηση των 15.000 φακέλων από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, μετά και την επίλυση του θέματος του εύλογου κόστους, και έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εντάξεις δικαιούχων στις δέκα από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Χώρας (Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Κρήτης). Αναμένονται άμεσα οι εντάξεις και στις υπόλοιπες τρεις, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, καθώς και τα Ιόνια Νησιά.

Σε εξέλιξη επίσης βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ενδικοφανών προσφυγών και εξέτασής τους από τις αρμόδιες επιτροπές των Περιφερειών.

Για την στήριξη επίσης της ρευστότητας και την διευκόλυνση των δικαιούχων του Μέτρου για την υλοποίηση των επενδύσεων, έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών, όπως:

Την παροχή δυνατότητας υποβολής αιτημάτων χορήγησης προκαταβολών από τους δικαιούχους του Μέτρου καθώς έχει αναπτυχθεί και είναι διαθέσιμη η σχετική εφαρμογή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Μέσω προκαταβολής ο δικαιούχος μπορεί να λάβει έως το 50% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου με την προϋπόθεση προσκόμισης ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Οι εν λόγω προϋποθέσεις έχουν τεθεί από τον Καν (ΕΕ) 1305/2013 και η τήρησή τους είναι υποχρεωτική για όλα τα κράτη μέλη.

Εκτός από τη χορήγηση προκαταβολής, ολοκληρώθηκε στοΠΣΚΕ η δυνατότητα, ύστερα από αίτημα του δικαιούχου και σχετική συμφωνία του με τραπεζικό ίδρυμα, διευκόλυνσης στη χορήγηση τραπεζικού δανείου με την προϋπόθεση ο δικαιούχος να μην μεταβάλει τον τραπεζικό του λογαριασμό μέχρι την κατάθεση σε αυτόν δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης τουλάχιστον ίσης με το τραπεζικό δάνειο.
Επιπλέον, έχει συσταθεί το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, με συμμετοχή του ΠΑΑ 20142020, ύψους 80 εκ. ευρώ ως εγγύηση για την ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου δανείων από τα συμμετέχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δημιουργώντας ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορεί να φτάσει τα 400 εκ. ευρώ. Η διαχείριση του Ταμείου έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η πλήρης ενεργοποίησή του προβλέπεται εντός του Ιουνίου. Μέσω του Ταμείου προβλέπεται η παροχή δανείων, με ευνοϊκούς όρους αναφορικά με το επιτόκιο ή/και το ύψος των απαιτούμενων εξασφαλίσεων, σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Επίσης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, έχουν προταθεί στην Ε.Ε. και έχουν γίνει εν μέρει αποδεκτά μέσω τροποποίησης των σχετικών κανονισμών, μια σειρά μέτρων διευκόλυνσης των ωφελουμένων του ΠΑΑ και απλοποίησης διαδικασιών και κανόνων που αφορούν στην εφαρμογή του (διεύρυνση επιλεξιμοτήτων, παρατάσεις προθεσμιών, αύξηση ποσοστού πληρωμής προκαταβολών, αύξηση του αριθμού αιτήσεων πληρωμής, μη απαίτηση διενέργειας επιτόπιων ελέγχων, κλπ.). Οι εν λόγω τροποποιήσεις ενσωματώνονται προοδευτικά από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης και στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση των αντίστοιχων Μέτρων και Δράσεων του ΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένου και του Μέτρου των Σχεδίων Βελτίωσης.
Παράλληλα, η Ε.Ε. ανακοίνωσε πρόσφατα (30/4/2020) την έγκριση της τροποποίησης του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων από την κρίση του COVID 19, που εισηγήθηκαν οι ελληνικές αρχές, ώστε:

α) να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του, προβλέποντας τη δυνατότητα παροχής κεφαλαίου κίνησης και στους αυτοαπασχολούμενους και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και επιδότησης των προμηθειών εγγύησης για τα δάνεια με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.

β) να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του σε 2,25 δις €.

Στην κατεύθυνση αυτή δύναται να αξιοποιηθεί το νεοσυσταθέν Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του COVID 19, με διαχειριστή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Με τις κινήσεις αυτές, θέτουμε τις βάσεις και προσδοκούμε στην επενδυτική επανεκκίνηση της αγροτικής μας οικονομίας, προσδίδοντας νέα δυναμική στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της Χώρας μας, εν μέσω μιας ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής συγκυρίας λόγω των επιπτώσεων από την πανδημία του COVID 19.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here