Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017
  • Δημοσκόπηση(;),μπροστά από την Ν.Δ. ο ΣΥΡΙΖΑ!

  • Τραγωδία,έσβησε 9χρονο αγοράκι,είχε αρχικά νοσηλευθεί στο Νοσ...

  • Γ.Σαρακιώτης για το Περιφερειακό Συνέδριο...

  • Κρίμα και είναι τόσοι υπουργοί στην Λαμία...

  • Στ.Κανέλλος: Δεν ισχύει για αιρετούς και εκπροσώπους φορέων η...

  • Ο στάβλος και τα γαϊδούρια του Δημήτρη Βέττα άναψαν τα αίματα...

  • ΚΕΠ Υγείας αποκτά ο Δήμος Λοκρών


Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015 10:31

Αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις πλημμύρες!

Απόφαση για τη συγκρότηση επιτροπών καταγραφής και αποτίμησης ζημιών σε κτιριακό, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα, εμπορεύματα, κινητά περιουσιακά στοιχεία σε δίκτυα υποδομών και σε δημόσια κτίρια αρμοδιότητας Π. Ε. Φθιώ-τιδας, εξέδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας Ευθύμιος Καραΐσκος.
Είναι το πρώτο βήμα, έτσι ώστε οι αρμόδιες επιτροπές να εκτιμήσουν το σύνολο των ζημιών στις πληγείσες περιοχές και τον κατά προσέγγιση προϋπολογισμό των ζημιών.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στη συνέχεια η συγκεκριμένη έκθεση της επιτροπής θα κατατεθεί στα αρμόδια υπουργεία έτσι ώστε να οριοθετηθεί η περιοχή των ζημιών και να εγκριθούν οι απαραίτητοι προϋπολογισμοί.
Διευκρινίζουμε ότι οι ζημιωθέντες από τις πρόσφατες πλημμύρες θα κληθούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που φαίνονται στην παράγραφο (II) της απόφασης μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης με την οριοθέτηση της περιοχής. Για περισσότε-ρες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας και στο τηλέφωνο 22313-51292 (κ. Πολύζος Φ. Ζώης)
 
Αναλυτικά η απόφαση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Την συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών :
Α. Επιτροπή εκτίµησης ζηµιών σε κτίρια Βιοµηχανικών – βιοτεχνικών και επαγγελµατικών εργαστηρίων κτίρια, τον παραγωγικό και πάγιο µηχανολογικό εξοπλισµό αυτών, καθώς επίσης, σε πρώτες ύλες, έτοιµα προϊόντα και κινητά πε-ριουσιακά στοιχεία κ.λ.π. αποτελούµενη από τους :
1. Ροϊνά Παναγιώτη του Θωµά, ΤΕ Ηλ. Μηχ/κο µε βαθµό Γ’ της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Πρόεδρο, µε αναπληρώτρια την Καραγιάννη Χρυσάνθη του Γε-ωργίου ΤΕ Μηχ/γο Μηχ/κο της µε βαθµό Ε’ της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας,
Σελίδα 3 από 8
2. Ρήττα ∆ηµήτριο του Αντωνίου, ΠΕ Μηχ/γο Μηχ/κο µε βαθµό ∆΄ της ∆/νσης Ανά-πτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας ως µέλος, µε αναπληρώτρια την Τσικριπή Σοφία του Αθανα-σίου ΤΕ Ηλ. Μηχ/κο µε βαθµό ∆΄ της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας,
3. Μίχου Ευαγγελία του Ιωάννη, ΠΕ Πολ. µηχ/κο µε βαθµό ∆’ της ∆/νσης Τεχνι-κών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως µέλος, µε αναπληρώτρια την Οικονοµοπούλου Αλε-ξάνδρα του Ευαγγέλου ΠΕ Πολ/κο Μηχ/κο µε βαθµό ∆’ της ∆/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
4. Κυρίτση Αθανάσιο του Ηλία, µε αναπληρωτή τον ∆ιαµαντάρα Αλέξανδρο του Αγγέλου, ως εκπρόσωπο του ΕΒΕ Φθιώτιδας, µέλος.
5 . Εκπρόσωπο των πληττόµενων ∆ήµων, όπως παρακάτω:
α. ∆ήµος Λαµιέων : Κυροδήµος Ηλίας του Γεωργίου ΠΕ Γεωπόνων της ∆/νσης Τοπ. & Αγρ. Ανάπτυξης του ∆ήµου Λαµιέων, µε αναπληρωτή τον Μυλωνή Ιωάννη του
Ελευθέριου ΤΕ Πολ/κων Μηχ/κών της ∆/νσης Τ.Ε.∆.∆.& Ε. του ∆ήµου Λαµιέων,
β. ∆ήµος Μακρακώµης : Μπήτος Κων/νος του Παναγιώτη, Αντιδήµαρχος ∆ήµου Μακρακώµης µε αναπληρωτή τον Καραγιάννη Αθανάσιο του Ευαγγέλου, ∆ηµοτικό σύµ-βουλο του ∆ήµου Μακρακώµης.
Έργο της επιτροπής είναι ο εντοπισµός, η καταγραφή και η αποτίµηση των ζη-µιών που προκλήθηκαν από τις πληµµύρες και λοιπές θεοµηνίες σε κτίρια βιοµηχανικών - βιοτεχνικών επιχειρήσεων και επαγγελµατικών εργαστηρίων, παραγωγικό και µη µηχανο-λογικό εξοπλισµό, πρώτων υλών, έτοιµων προϊόντων και κινητών περιουσιακών στοιχεί-ων, κ.λ.π. αυτών.
Β. Επιτροπή εκτίµησης ζηµιών σε κτίρια εµπορικών καταστηµάτων και επι-χειρήσεων, εµπορεύµατα και κινητά περιουσιακά στοιχεία, κ.λ.π. αποτελούµενη από τους:
1.- Κοντογεώργου Βασιλική του Βασιλείου, ΠΕ ∆/κου-Οικ/κου µε βαθµό ∆’ της
∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Πρόεδρο, µε αναπληρώτρια την Πετροπούλου Αθανασία του Γεωργίου ΠΕ ∆/κού µε βαθµό Ε ’ της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτι-δας.
2.- Παπαγεωργίου Ηλία του Νικολάου ΠΕ Οικ/κου µε βαθµό Ε’ της ∆/νσης Ανά-πτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Κουλαρµάνη Βασίλειο του Κων/νου ΠΕ ∆/κου µε βαθµό Β΄ της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας.
3.- Λαϊνά Ηλία του Γεωργίου ΠΕ Πολ/κό Μηχ/κό µε βαθµό Β’ Της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως µέλος, µε αναπληρώτρια την Θειακοδηµήτρη Αλεξάνδρα
Σελίδα 4 από 8
του ∆ηµητρίου ΠΕ Πολ. Μηχ/κος µε βαθµό ∆’ της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε.
Φθιώτιδας.
3. Εκπρόσωπο του εµπορικού συλλόγου ανάλογα µε την πληττόµενη περιοχή ό-πως παρακάτω:
α. Εµπορικός σύλλογος Λαµίας : Βλαχογιάννης Ιωάννης του Σταύρου µε αναπλη-ρώτρια την Λιάπη Ευαγγελία του Νικόλαου.
β. Εµπορικός σύλλογος Σπερχειάδας : Ποταµιάς Νικόλαος του Κων/νου µε ανα-πληρωτή τον Παπαγεωργίου Βασίλειο του Νικολάου.
γ. Εµπορικός σύλλογος Μακρακώµης : Καλοπήτας Ιωάννης του Γεωργίου µε ανα-πληρωτή τον Χριστόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου.
3. Εκπρόσωπο του πληττόµενου ∆ήµου όπως παρακάτω:
α. ∆ήµος Λαµιέων : Κυροδήµος Ηλίας του Γεωργίου ΠΕ Γεωπόνων της ∆/νσης Τοπ. & Αγρ. Ανάπτυξης του ∆ήµου Λαµιέων µε αναπληρωτή τον Μυλωνή Ιωάννη του Ε-λευθέριου ΤΕ Πολ/κων Μηχ/κων της ∆/νσης Τ.Ε.∆.∆.& Ε. του ∆ήµου Λαµιέων.
β. ∆ήµος Μακρακώµης : Μπήτος Κων/νος του Παναγιώτη Αντιδήµαρχος ∆ήµου Μακρακώµης µε αναπληρωτή τον Καραγιάννη Αθανάσιο του Ευαγγέλου ∆ηµοτικό σύµ-βουλο του ∆ήµου Μακρακώµης.
Έργο της επιτροπής είναι ο εντοπισµός , η καταγραφή και η αποτίµηση των ζη-µιών που προκλήθηκαν από πληµµύρες και λοιπές θεοµηνίες σε κτίρια εµπορικών κατα-στηµάτων και επιχειρήσεων, εµπορεύµατα και κινητά περιουσιακά στοιχεία, κ.λ.π. αυ-τών.……………..
………
Γ. Επιτροπή εκτίµησης ζηµιών σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (δίκτυα υ-ποδοµών) αρµοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας καθώς και σε κτίρια (δηµόσια ή ιδιω-τικά) αποτελούµενη από τους :
1. Σπανό Γεώργιο του Ευθυµίου , ΠΕ Πολ/κο Μηχ/κο µε βαθµό Ε΄ της ∆/νσης Τε-χνικών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον Λαϊνά Ηλία του Γεωρ-γίου ΠΕ Πολ/κο µηχ/κο µε βαθµό ∆΄της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
2. Νικολακόπουλο Γεώργιο του Αποστόλου, ΠΕ Πολ/κο Μηχ/κο µε βαθµό Β’ της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως µέλος, µε αναπληρώτρια την Μίχου Ευαγ-γελία του Ιωάννη ΠΕ Πολ/κο µηχ/κο µε βαθµό ∆’ της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Σελίδα 5 από 8
3. Μακρή Αριστείδη του Κων/νου ΠΕ Πολ/κο Μηχ/κο µε βαθµό ∆΄ της ∆/νσης Τε-χνικών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Κάτσινο Απόστολο του Αλέξανδρου ΤΕ Μηχ/κων µε βαθµό ∆΄ της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Έργο της επιτροπής είναι ο εντοπισµός , η καταγραφή και η αποτίµηση των ζη-µιών που προκλήθηκαν από πληµµύρες και λοιπές θεοµηνίες σε πάγια περιουσιακά στοι-χεία (δίκτυα υποδοµών) και σε κτίρια δηµόσια αρµοδιότητας της ΠΕ Φθιώτιδας.
ΙΙ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
1. Με ευθύνη των Γραφείων πολιτικής προστασίας των ∆ήµων ενηµερώνονται έγκαιρα οι πληγέντες, ώστε µετά την παύση της θεοµηνίας, να υποβάλλουν στο ∆ήµο τις σχετικές αιτήσεις.
Οι αιτήσεις που αφορούν σε ζηµιές σε εµπορικές βιοµηχανίες-βιοτεχνικές µονάδες- εµπορικά καταστήµατα και άλλες επιχειρήσεις και φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στο Τµήµα πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής ενότητας για την ενερ-γοποίηση της αρµόδιας επιτροπής.
Για τον προσδιορισµό του ύψους της ζηµιάς διενεργείται αυτοψία από την αρµόδια επιτροπή και αρχική εκτίµηση της ζηµιάς µε σαφή προσδιορισµό της αιτίας που την προκάλεσε (πληµµύρα, κατολίσθηση, άλλο αίτιο).
Μετά την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής ζητείται η υποβολή εκ µέρους των πληγέντων επιχειρήσεων των στοιχείων και δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται σύµφω-να µε το (7) σχετικό.
Απαραίτητα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το (7) σχετικό είναι :
- Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή µισθωτήριο συµ-βόλαιο.
- Φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης.
- ∆ηλώσεις ΦΠΑ.
- Απογραφή προηγούµενου έτους.
- Τιµολόγια αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και σε περίπτωση µη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προµηθευτές.
- Τιµολόγια αγοράς µηχανολογικού εξοπλισµού συνοδευόµενα από κατάσταση την οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του µηχανήµατος καθώς και αν πρόκειται για µερική ή ολική καταστροφή.
Σελίδα 6 από 8
- Ασφαλιστήριο συµβόλαιο κάλυψης της ζηµιάς και σε περίπτωση µη ύπαρξης, Υ.∆. του Ν.1599/1986 περί µη ασφάλισης της επιχείρησης.
Η αρµόδια, για την εκτίµηση της ζηµιάς, Επιτροπή µπορεί να ζητά συµπληρωµατι-κά στοιχεία πέραν των αναφεροµένων εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.
Η αρµόδια, για την εκτίµηση της ζηµιάς, Επιτροπή δεν δεσµεύεται από την τυχόν δηλωθείσα εκ µέρους των πληγέντων επιχειρήσεων ζηµιά ή την εκτίµηση αυτής από άλλα πρόσωπα (ιδιώτες, εκτιµητές, λογιστές).
Για κάθε επιχείρηση που υπέστη ζηµιά από την θεοµηνία η αρµόδια Επιτροπή συ-ντάσσει πρακτικό εκτίµησης ζηµιάς.
Με βάση τα πρακτικά εκτίµησης των ζηµιών συντάσσεται συγκεντρωτική κατάστα-ση των επιχειρήσεων υπογεγραµµένη από την αρµόδια Επιτροπή η οποία περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
- Επωνυµία επιχείρησης.
- ∆ιεύθυνση άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης.
- ΑΦΜ/∆ΟΥ.
- Στοιχεία υπεύθυνου και επικοινωνία επιχείρησης.
- Αντικείµενο δραστηριότητας.
- ∆ήµος /∆ηµοτική Ενότητα /Τοπικό ∆ιαµέρισµα.
- Συνολική ζηµιά µε ανάλυση ανά κατηγορία σε κατάσταση σύµφωνα µε το υπό-δειγµα του (10) σχετ. µε σαφή προσδιορισµό της αιτίας που την προκάλεσε (πληµ-
µύρα, κατολίσθηση, άλλο αίτιο).
Ειδικότερα για τις ζηµιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις , αυτές καλύπτονται µόνο εφ΄ όσον οι δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες, δηλαδή ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην επιχείρη-ση και όχι σε τρίτους (εταίρους, µετόχους κλπ) και µε την προϋπόθεση ότι δεν αποζηµιώ-νονται από άλλη πηγή και ειδικότερα βάσει του άρθρου 10 του Ν.2576/1998.
Ζηµιά η οποία καλύπτεται από ασφαλιστήριο συµβόλαιο, αποζηµιώνεται µόνο κατά το µέρος που υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξε ο δικαιούχος από την ασφαλιστική εται-ρία.
Σελίδα 7 από 8
Τα επιµέρους πρακτικά των επιχειρήσεων που ζηµιώθηκαν και η συγκεντρωτική κατάσταση διαβιβάζονται στο Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας για την έκδοση της Κ.Υ.Α. οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής.
2. Η αρµοδιότητα υλοποίησης του προγράµµατος κοινωνικής προστασίας που προβλέπεται από το Ν.∆.57/73 και την µε αριθµ. Π2α/οικ.2673/29-8-2011 (ΦΕΚ1185/Β’/11-9-2011) ΚΥΑ για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκύ-πτουν από φυσικές καταστροφές (χορήγηση εφ’ άπαξ οικονοµικής ενίσχυσης για την επι-σκευή κύριας κατοικίας και αντικατάσταση οικοσκευής) µεταβιβάσθηκε µε το άρθρο 94 παρ.3β του (1) σχετ. , στους ∆ήµους.
3. Θέµατα αποζηµιώσεων στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, καθώς και στο φυτικό, ζωικό, αλιευτικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο από καταστροφές οι οποίες προ-κλήθηκαν από πληµµύρες και έντονες βροχοπτώσεις ρυθµίζονται µε τον Κανονισµό Κρατι-κών Οικονοµικών Ενισχύσεων (Κ.Υ.Α. 281245/2008 - ΦΕΚ 628/Β΄/2008), όπως αυτός ισχύει, µε αρµόδιο φορέα υλοποίησης τον ΕΛΓΑ.
Το έργο των επιτροπών θα ξεκινήσει άµεσα και τα πρακτικά και οι συγκε-
ντρωτικές καταστάσεις, θα υποβληθούν το αργότερο µέχρι 4-3-2015.

 
Διαβάστηκε 1862 φορές

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

http://www.loutraypatis.gr/gr/default.asp

Requirements

Η επικαιρότητα σε όλη την Στερεά...

Ιουλ 18/2017 01.13.16

Το ΚΕΥΠ Λαμίας τίμησε την προστάτιδά του Αγία Μαρίνα

in Στερεοελλαδίτικα
Την προστάτιδά του Αγία Παρθενομάρτυρα Μαρίνα εόρτασε την Δευτέρα 17 Ιουλίου το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Υλικού Πολέμου στη Λαμία, με την παρουσία πολλών προσκυνητών. Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία που τελέσθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας… περισσότερα...
Ιουλ 18/2017 00.31.01

Συνελήφθη 24χρονος αλλοδαπός διακινητής στη Θήβα

in Στερεοελλαδίτικα
Κατασχέθηκαν (46) ισοβαρείς συσκευασίες που περιείχαν συνολικά (162,7) γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών, συνελήφθη στη Θήβα, ένας 24χρονος υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για… περισσότερα...
Ιουλ 14/2017 13.43.11

Έκκληση για αίμα από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

in Στερεοελλαδίτικα
Στο πλαίσιο των πανελληνίως αυξημένων αναγκών και της έλλειψης σε μονάδες αίματος και παραγωγών του – ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες – παρακαλείτε όποιος επιθυμεί – αιμοδότης ή μη – να δώσει αίμα στην αιμοδοσία του Γ.Ν.… περισσότερα...
Ιουλ 14/2017 01.33.07

Εξάρθρωση κυκλώματος τοκογλύφων.Στη Χαλκίδα η έδρα του αρχιτοκογλύφου.

in Στερεοελλαδίτικα
Εξαρθρώθηκε, στο πλαίσιο συντονισμένων αστυνομικών ερευνών του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οργανωμένο κύκλωμα τοκογλυφίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Η επιχείρηση… περισσότερα...
Ιουλ 13/2017 14.20.20

Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στα Οινόφυτα.2 τραυματίες

in Στερεοελλαδίτικα
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο 39 χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Όταν ξέσπασε η φωτιά στο εργοστάσιο, υπήρχαν… περισσότερα...
Ιουλ 11/2017 16.21.38

Το Σάββατο 14 Ιουλίου το Διβριώτικο γλέντι

in Στερεοελλαδίτικα
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διβριωτών διοργανώνει το καθιερωμένο «Διβριώτικο Γλέντι», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017 στις 9:00μ.μ. στην περιοχή «Πλατάνια» στο χωριό Δίβρη. Τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου θα… περισσότερα...
Ιουν 23/2017 23.37.08

Ρεσιτάλ Σαξοφώνου στο Δημοτικό Ωδείο Λαμίας

in Στερεοελλαδίτικα
Το Δημοτικό Ωδείο Λαμίας σας προσκαλεί στο Ρεσιτάλ Σαξοφώνου της σπουδάστριας Ασπασίας Ζώη, την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:00, στην αίθουσα Συναυλιών «Αλέξανδρος Αινιάν» του Δημοτικού Ωδείου Λαμίας, που βρίσκεται στη… περισσότερα...
Ιουν 22/2017 00.15.01

Ασφαλτόστρωση του προαύλιου χώρου του Ι.Ν Αγίων Αναργύρων

in Στερεοελλαδίτικα
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λαμιέων προχώρησε σήμερα στην ασφαλτόστρωση του προαύλιου χώρου του Ι.Ν Αγίων Αναργύρων που βρίσκεται στην περιοχή του Κάστρου. Οι εργασίες θα συνεχιστούν με τους δύο ακόμη παράπλευρους δρόμους που… περισσότερα...
Ιουν 18/2017 20.57.58

Διακοπές κυκλοφορίας λόγω έργων στο κέντρο της Λαμίας

in Στερεοελλαδίτικα
Η Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων (Τμήμα Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων) του Δήμου Λαμιέων σας ενημερώνει ότι, στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση και ανακατασκευή οριζόντιας σήμανσης οδών», θα πραγματοποιηθούν εργασίες… περισσότερα...
Ιουν 18/2017 20.39.49

Την Τρίτη 20 Ιουνίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας

in Στερεοελλαδίτικα
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 20/6/2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 36905 - 16/6/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10) Θέμα 1 : 6Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δ.Λ. ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ… περισσότερα...
Ιουν 18/2017 20.27.40

Αρίστευσαν οι μαθητές της σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως Φθιώτιδας

in Στερεοελλαδίτικα
Την Παρασκευή 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν οι πτυχιακές και διπλωματικές εξετάσεις της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως Φθιώτιδος «Γερμανός ο Μελωδός. Στις εξετάσεις έλαβαν μέρος εννέα μαθητές, οι οποίοι απέκτησαν Πτυχίο ή… περισσότερα...
Ιουν 15/2017 10.18.59

Τραγουδώντας και χορεύοντας με το Λύκειο Ελληνίδων Λαμίας

in Στερεοελλαδίτικα
Εκδήλωση αφιερωμένη στα πανηγύρια και τα γλέντια των νησιών του Αιγαίου,πραγματοποιεί το Λύκειο Ελληνίδων Λαμίας , στο Κάστρο Λαμίας την Κυριακή 18 Ιουνίου. Μέσα από αναβιώσεις εθίμων, προβολές, αφηγήσεις, χορούς και τραγούδια θα… περισσότερα...
Ιουν 14/2017 16.15.23

Βραδιά παραδοσιακών χορών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Διβριωτών

in Στερεοελλαδίτικα
Ο Δήμος Λαμιέων, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διβριωτών διοργανώνουν Βραδιά Παραδοσιακών Χορών, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Ιούνη και ώρα 21.00 στην Πλατεία Ελ. Βενιζέλου στα Γαλανέικα Λαμίας.… περισσότερα...
Ιουν 14/2017 15.07.23

Θρήνος στην Χαλκίδα:Νεκρή σε τροχαίο 19χρονη,τραυματίας η δίδυμη αδελφή της

in Στερεοελλαδίτικα
Οι δύο αδελφές επέστρεφαν τα ξημερώματα στο σπίτι τους από βραδινή έξοδο μαζί με δύο νεαρούς 20 και 21 χρόνων. Για λόγους που ερευνά η Τροχαία Χαλκίδας το ΙΧ των παιδιών συγκρούστηκε με ΙΧΕ που οδηγούσε 30χρονος και επέβαινε μία… περισσότερα...

Υγεία, τεχνολογία,πολιτιστικά

Υγεία

Ιουν 17, 2017

Τηγανητές πατάτες-φόνισσες!

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ένα από τα πιο αγαπημένα φαγητά στον κόσμο, που τρώγεται μετά μανίας ως συνοδευτικό ή και ως κυρίως πιάτο, οι τηγανητές πατάτες, ενοχοποιούνται για πρόκληση πρόωρου θανάτου, αν κάποιος τις τρώει δύο φορές την εβδομάδα ή παραπάνω.… περισσότερα...
Ιουν 08, 2017

Το λευκό ή το μαύρο ψωμί είναι τελικά πιο υγιεινό;

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στο ερώτημα ποιό είδος ψωμιού είναι το πιο υγιεινό, η απάντηση μιας νέας μικρής ισραηλινής επιστημονικής έρευνας είναι ότι αυτό τελικά εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο, καθώς δεν αντιδρά ο οργανισμός όλων των ανθρώπων με τον ίδιο… περισσότερα...
Μαϊ 18, 2017

Το ταχίνι στη μάχη για την υγεία της καρδιάς και των αγγείων

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το ταχίνι είναι μια τροφή απόλυτα ενταγμένη στη Μεσογειακή διατροφή και τα τελευταία χρόνια έχει συμπεριληφθεί στα σούπερ τρόφιμα, καθώς η κατανάλωσή του αποδεδειγμένα μπορεί να συμβάλλει στην προαγωγή της υγείας και την… περισσότερα...
Μαϊ 18, 2017

Χάστε 8 κιλά σε 2 μήνες...

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αν το πήρατε απόφαση και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε δίαιτα και να απαλλαγείτε από τα λίγα ή τα πολλά κιλά που βαραίνουν το σώμα και τη διάθεσή σας, εμείς σας ετοιμάσαμε την ιδανική δίαιτα για να πετύχετε τον σκοπό σας. Όλες οι… περισσότερα...
Μαϊ 18, 2017

5 στόχοι για το καλοκαίρι...

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έχουμε ήδη κλείσει εισιτήρια για το αγαπημένο μας νησί, αλλά ακόμη δεν έχουμε κλείσει ραντεβού στον γυναικολόγο, ούτε στον οδοντίατρο! Ήρθε η ώρα, λοιπόν, να θέσουμε μερικούς σημαντικούς στόχους για την υγεία μας πριν βγούμε στην… περισσότερα...

Πολιτιστικά

Μαϊ 18, 2017 307

Το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων.

Το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων την ερχόμενη Πέμπτη, 18…
Ιουλ 15, 2016 2115

Πού πήγε πάλι ο... Jordan;

Στην πρωτεύουσα ταξίδεψε για δύο παραστάσεις το Τμήμα Ενηλίκων του Θεατρικού…
Ιουν 07, 2016 2403

Παγκόσμια διάκριση για την Pizza Fan και την Ελλάδα

Παγκόσμια διάκριση για την Pizza Fan και την Ελλάδα! Τον Απρίλιο του 2016, στα διεθνή…
Φεβ 26, 2016 2737

Ρομποτική για μαθητές Δημοτικού

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς…

Τεχνολογία

Μαϊ 18/2017 10.13.30

Μας αφορά όλους. Τι είναι το ransomware και πως 'χτυπά'.

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Παγκόσμια αναταραχή έχει προκαλέσει η γιγάντια κυβερνοεπίθεση που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με στόχο δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς και εταιρίες σε όλο τον κόσμο. Εν δυνάμει θύματα όμως, είμαστε όλοι και καλό είναι να… περισσότερα...
Απρ 27/2017 21.13.18

Ξεκίνησε η διανομή του Windows 10 Mobile Creators Update.

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
H Microsoft ανακοίνωσε την διάθεση του Windows 10 Mobile Creators Update (γνωστού και ως Windows 10 Mobile Redstone 2). Σύμφωνα με την Αμερικάνικη εταιρεία, όλοι τώρα θα μπορούν “να δημιουργούν, να μοιράζονται και να απολαμβάνουν την… περισσότερα...
Ιαν 19/2017 10.06.47

Έτσι θα βρίσκετε πλέον εύκολα πάρκιν...

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η Google συνεχίζει να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τα δεδομένα που συγκεντρώνει από τα εκατομμύρια χρήστες της υπηρεσίας Google Maps, εμπλουτίζοντας την με περισσότερες και χρήσιμες δυνατότητες. Έτσι μετά την εμφάνιση της κίνησης… περισσότερα...
Νοε 18/2016 20.50.32

Μόνο ένα από τα τρία iPhone θα διαθέτει οθόνη OLED.

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το επόμενο έτος θα έχουμε την 10η επέτειο του iPhone. Λόγω της ειδικής αυτής περίστασης, έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς άρθρα και αναλύσεις και έχουν κυκλοφορήσει φήμες, ότι η εταιρεία με έδρα το Cupertino στην California,… περισσότερα...
Οκτ 22/2016 10.56.50

Το Galaxy S8 θα διαθέτει iris scanner και dual-camera setup.

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η Samsung καθησύχασε τους προμηθευτές της που επηρεάστηκαν από την αποτυχία του Galaxy Note7 και ανακοίνωσε ότι θα τους αποζημιώσει. Σύμφωνα με αναφορές από την Νότιο Κορέα, ένα μεγάλο μέρος των σχεδίων της Samsung αφορά στον εξοπλισμό… περισσότερα...