Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017
  • ΕΚΠΕΦ:Επιστρέφουμε την λάσπη και τις κατηγορίες στον πρωθυπου...

  • Φιλαθλητικός-Φθία,το ντέρμπι της Λαμίας στην Β΄Ανδρών

  • Ποιός λέει πως δεν έχει γάντια μιας χρήσης το νοσοκομείο Λαμί...

  • ΟΙ αγώνες του Σαββατοκύριακου στην Φθιώτιδα

  • Στο Μαρτίνο η πρώτη σοβαρή πυρκαγιά της Άνοιξης,κινδύνεψε πευ...

  • Θανάσης Χειμάρας,λύνει τη σιωπή του και μιλά για το θέμα του ...

  • ΣτΕ: Νόμιμος ο ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας! (τώρα).


Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015 10:31

Αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις πλημμύρες!

Απόφαση για τη συγκρότηση επιτροπών καταγραφής και αποτίμησης ζημιών σε κτιριακό, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα, εμπορεύματα, κινητά περιουσιακά στοιχεία σε δίκτυα υποδομών και σε δημόσια κτίρια αρμοδιότητας Π. Ε. Φθιώ-τιδας, εξέδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας Ευθύμιος Καραΐσκος.
Είναι το πρώτο βήμα, έτσι ώστε οι αρμόδιες επιτροπές να εκτιμήσουν το σύνολο των ζημιών στις πληγείσες περιοχές και τον κατά προσέγγιση προϋπολογισμό των ζημιών.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στη συνέχεια η συγκεκριμένη έκθεση της επιτροπής θα κατατεθεί στα αρμόδια υπουργεία έτσι ώστε να οριοθετηθεί η περιοχή των ζημιών και να εγκριθούν οι απαραίτητοι προϋπολογισμοί.
Διευκρινίζουμε ότι οι ζημιωθέντες από τις πρόσφατες πλημμύρες θα κληθούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που φαίνονται στην παράγραφο (II) της απόφασης μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης με την οριοθέτηση της περιοχής. Για περισσότε-ρες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας και στο τηλέφωνο 22313-51292 (κ. Πολύζος Φ. Ζώης)
 
Αναλυτικά η απόφαση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Την συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών :
Α. Επιτροπή εκτίµησης ζηµιών σε κτίρια Βιοµηχανικών – βιοτεχνικών και επαγγελµατικών εργαστηρίων κτίρια, τον παραγωγικό και πάγιο µηχανολογικό εξοπλισµό αυτών, καθώς επίσης, σε πρώτες ύλες, έτοιµα προϊόντα και κινητά πε-ριουσιακά στοιχεία κ.λ.π. αποτελούµενη από τους :
1. Ροϊνά Παναγιώτη του Θωµά, ΤΕ Ηλ. Μηχ/κο µε βαθµό Γ’ της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Πρόεδρο, µε αναπληρώτρια την Καραγιάννη Χρυσάνθη του Γε-ωργίου ΤΕ Μηχ/γο Μηχ/κο της µε βαθµό Ε’ της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας,
Σελίδα 3 από 8
2. Ρήττα ∆ηµήτριο του Αντωνίου, ΠΕ Μηχ/γο Μηχ/κο µε βαθµό ∆΄ της ∆/νσης Ανά-πτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας ως µέλος, µε αναπληρώτρια την Τσικριπή Σοφία του Αθανα-σίου ΤΕ Ηλ. Μηχ/κο µε βαθµό ∆΄ της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας,
3. Μίχου Ευαγγελία του Ιωάννη, ΠΕ Πολ. µηχ/κο µε βαθµό ∆’ της ∆/νσης Τεχνι-κών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως µέλος, µε αναπληρώτρια την Οικονοµοπούλου Αλε-ξάνδρα του Ευαγγέλου ΠΕ Πολ/κο Μηχ/κο µε βαθµό ∆’ της ∆/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
4. Κυρίτση Αθανάσιο του Ηλία, µε αναπληρωτή τον ∆ιαµαντάρα Αλέξανδρο του Αγγέλου, ως εκπρόσωπο του ΕΒΕ Φθιώτιδας, µέλος.
5 . Εκπρόσωπο των πληττόµενων ∆ήµων, όπως παρακάτω:
α. ∆ήµος Λαµιέων : Κυροδήµος Ηλίας του Γεωργίου ΠΕ Γεωπόνων της ∆/νσης Τοπ. & Αγρ. Ανάπτυξης του ∆ήµου Λαµιέων, µε αναπληρωτή τον Μυλωνή Ιωάννη του
Ελευθέριου ΤΕ Πολ/κων Μηχ/κών της ∆/νσης Τ.Ε.∆.∆.& Ε. του ∆ήµου Λαµιέων,
β. ∆ήµος Μακρακώµης : Μπήτος Κων/νος του Παναγιώτη, Αντιδήµαρχος ∆ήµου Μακρακώµης µε αναπληρωτή τον Καραγιάννη Αθανάσιο του Ευαγγέλου, ∆ηµοτικό σύµ-βουλο του ∆ήµου Μακρακώµης.
Έργο της επιτροπής είναι ο εντοπισµός, η καταγραφή και η αποτίµηση των ζη-µιών που προκλήθηκαν από τις πληµµύρες και λοιπές θεοµηνίες σε κτίρια βιοµηχανικών - βιοτεχνικών επιχειρήσεων και επαγγελµατικών εργαστηρίων, παραγωγικό και µη µηχανο-λογικό εξοπλισµό, πρώτων υλών, έτοιµων προϊόντων και κινητών περιουσιακών στοιχεί-ων, κ.λ.π. αυτών.
Β. Επιτροπή εκτίµησης ζηµιών σε κτίρια εµπορικών καταστηµάτων και επι-χειρήσεων, εµπορεύµατα και κινητά περιουσιακά στοιχεία, κ.λ.π. αποτελούµενη από τους:
1.- Κοντογεώργου Βασιλική του Βασιλείου, ΠΕ ∆/κου-Οικ/κου µε βαθµό ∆’ της
∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Πρόεδρο, µε αναπληρώτρια την Πετροπούλου Αθανασία του Γεωργίου ΠΕ ∆/κού µε βαθµό Ε ’ της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτι-δας.
2.- Παπαγεωργίου Ηλία του Νικολάου ΠΕ Οικ/κου µε βαθµό Ε’ της ∆/νσης Ανά-πτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Κουλαρµάνη Βασίλειο του Κων/νου ΠΕ ∆/κου µε βαθµό Β΄ της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας.
3.- Λαϊνά Ηλία του Γεωργίου ΠΕ Πολ/κό Μηχ/κό µε βαθµό Β’ Της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως µέλος, µε αναπληρώτρια την Θειακοδηµήτρη Αλεξάνδρα
Σελίδα 4 από 8
του ∆ηµητρίου ΠΕ Πολ. Μηχ/κος µε βαθµό ∆’ της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε.
Φθιώτιδας.
3. Εκπρόσωπο του εµπορικού συλλόγου ανάλογα µε την πληττόµενη περιοχή ό-πως παρακάτω:
α. Εµπορικός σύλλογος Λαµίας : Βλαχογιάννης Ιωάννης του Σταύρου µε αναπλη-ρώτρια την Λιάπη Ευαγγελία του Νικόλαου.
β. Εµπορικός σύλλογος Σπερχειάδας : Ποταµιάς Νικόλαος του Κων/νου µε ανα-πληρωτή τον Παπαγεωργίου Βασίλειο του Νικολάου.
γ. Εµπορικός σύλλογος Μακρακώµης : Καλοπήτας Ιωάννης του Γεωργίου µε ανα-πληρωτή τον Χριστόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου.
3. Εκπρόσωπο του πληττόµενου ∆ήµου όπως παρακάτω:
α. ∆ήµος Λαµιέων : Κυροδήµος Ηλίας του Γεωργίου ΠΕ Γεωπόνων της ∆/νσης Τοπ. & Αγρ. Ανάπτυξης του ∆ήµου Λαµιέων µε αναπληρωτή τον Μυλωνή Ιωάννη του Ε-λευθέριου ΤΕ Πολ/κων Μηχ/κων της ∆/νσης Τ.Ε.∆.∆.& Ε. του ∆ήµου Λαµιέων.
β. ∆ήµος Μακρακώµης : Μπήτος Κων/νος του Παναγιώτη Αντιδήµαρχος ∆ήµου Μακρακώµης µε αναπληρωτή τον Καραγιάννη Αθανάσιο του Ευαγγέλου ∆ηµοτικό σύµ-βουλο του ∆ήµου Μακρακώµης.
Έργο της επιτροπής είναι ο εντοπισµός , η καταγραφή και η αποτίµηση των ζη-µιών που προκλήθηκαν από πληµµύρες και λοιπές θεοµηνίες σε κτίρια εµπορικών κατα-στηµάτων και επιχειρήσεων, εµπορεύµατα και κινητά περιουσιακά στοιχεία, κ.λ.π. αυ-τών.……………..
………
Γ. Επιτροπή εκτίµησης ζηµιών σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (δίκτυα υ-ποδοµών) αρµοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας καθώς και σε κτίρια (δηµόσια ή ιδιω-τικά) αποτελούµενη από τους :
1. Σπανό Γεώργιο του Ευθυµίου , ΠΕ Πολ/κο Μηχ/κο µε βαθµό Ε΄ της ∆/νσης Τε-χνικών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον Λαϊνά Ηλία του Γεωρ-γίου ΠΕ Πολ/κο µηχ/κο µε βαθµό ∆΄της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
2. Νικολακόπουλο Γεώργιο του Αποστόλου, ΠΕ Πολ/κο Μηχ/κο µε βαθµό Β’ της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως µέλος, µε αναπληρώτρια την Μίχου Ευαγ-γελία του Ιωάννη ΠΕ Πολ/κο µηχ/κο µε βαθµό ∆’ της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Σελίδα 5 από 8
3. Μακρή Αριστείδη του Κων/νου ΠΕ Πολ/κο Μηχ/κο µε βαθµό ∆΄ της ∆/νσης Τε-χνικών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Κάτσινο Απόστολο του Αλέξανδρου ΤΕ Μηχ/κων µε βαθµό ∆΄ της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Έργο της επιτροπής είναι ο εντοπισµός , η καταγραφή και η αποτίµηση των ζη-µιών που προκλήθηκαν από πληµµύρες και λοιπές θεοµηνίες σε πάγια περιουσιακά στοι-χεία (δίκτυα υποδοµών) και σε κτίρια δηµόσια αρµοδιότητας της ΠΕ Φθιώτιδας.
ΙΙ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
1. Με ευθύνη των Γραφείων πολιτικής προστασίας των ∆ήµων ενηµερώνονται έγκαιρα οι πληγέντες, ώστε µετά την παύση της θεοµηνίας, να υποβάλλουν στο ∆ήµο τις σχετικές αιτήσεις.
Οι αιτήσεις που αφορούν σε ζηµιές σε εµπορικές βιοµηχανίες-βιοτεχνικές µονάδες- εµπορικά καταστήµατα και άλλες επιχειρήσεις και φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στο Τµήµα πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής ενότητας για την ενερ-γοποίηση της αρµόδιας επιτροπής.
Για τον προσδιορισµό του ύψους της ζηµιάς διενεργείται αυτοψία από την αρµόδια επιτροπή και αρχική εκτίµηση της ζηµιάς µε σαφή προσδιορισµό της αιτίας που την προκάλεσε (πληµµύρα, κατολίσθηση, άλλο αίτιο).
Μετά την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής ζητείται η υποβολή εκ µέρους των πληγέντων επιχειρήσεων των στοιχείων και δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται σύµφω-να µε το (7) σχετικό.
Απαραίτητα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το (7) σχετικό είναι :
- Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή µισθωτήριο συµ-βόλαιο.
- Φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης.
- ∆ηλώσεις ΦΠΑ.
- Απογραφή προηγούµενου έτους.
- Τιµολόγια αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και σε περίπτωση µη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προµηθευτές.
- Τιµολόγια αγοράς µηχανολογικού εξοπλισµού συνοδευόµενα από κατάσταση την οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του µηχανήµατος καθώς και αν πρόκειται για µερική ή ολική καταστροφή.
Σελίδα 6 από 8
- Ασφαλιστήριο συµβόλαιο κάλυψης της ζηµιάς και σε περίπτωση µη ύπαρξης, Υ.∆. του Ν.1599/1986 περί µη ασφάλισης της επιχείρησης.
Η αρµόδια, για την εκτίµηση της ζηµιάς, Επιτροπή µπορεί να ζητά συµπληρωµατι-κά στοιχεία πέραν των αναφεροµένων εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.
Η αρµόδια, για την εκτίµηση της ζηµιάς, Επιτροπή δεν δεσµεύεται από την τυχόν δηλωθείσα εκ µέρους των πληγέντων επιχειρήσεων ζηµιά ή την εκτίµηση αυτής από άλλα πρόσωπα (ιδιώτες, εκτιµητές, λογιστές).
Για κάθε επιχείρηση που υπέστη ζηµιά από την θεοµηνία η αρµόδια Επιτροπή συ-ντάσσει πρακτικό εκτίµησης ζηµιάς.
Με βάση τα πρακτικά εκτίµησης των ζηµιών συντάσσεται συγκεντρωτική κατάστα-ση των επιχειρήσεων υπογεγραµµένη από την αρµόδια Επιτροπή η οποία περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
- Επωνυµία επιχείρησης.
- ∆ιεύθυνση άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης.
- ΑΦΜ/∆ΟΥ.
- Στοιχεία υπεύθυνου και επικοινωνία επιχείρησης.
- Αντικείµενο δραστηριότητας.
- ∆ήµος /∆ηµοτική Ενότητα /Τοπικό ∆ιαµέρισµα.
- Συνολική ζηµιά µε ανάλυση ανά κατηγορία σε κατάσταση σύµφωνα µε το υπό-δειγµα του (10) σχετ. µε σαφή προσδιορισµό της αιτίας που την προκάλεσε (πληµ-
µύρα, κατολίσθηση, άλλο αίτιο).
Ειδικότερα για τις ζηµιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις , αυτές καλύπτονται µόνο εφ΄ όσον οι δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες, δηλαδή ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην επιχείρη-ση και όχι σε τρίτους (εταίρους, µετόχους κλπ) και µε την προϋπόθεση ότι δεν αποζηµιώ-νονται από άλλη πηγή και ειδικότερα βάσει του άρθρου 10 του Ν.2576/1998.
Ζηµιά η οποία καλύπτεται από ασφαλιστήριο συµβόλαιο, αποζηµιώνεται µόνο κατά το µέρος που υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξε ο δικαιούχος από την ασφαλιστική εται-ρία.
Σελίδα 7 από 8
Τα επιµέρους πρακτικά των επιχειρήσεων που ζηµιώθηκαν και η συγκεντρωτική κατάσταση διαβιβάζονται στο Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας για την έκδοση της Κ.Υ.Α. οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής.
2. Η αρµοδιότητα υλοποίησης του προγράµµατος κοινωνικής προστασίας που προβλέπεται από το Ν.∆.57/73 και την µε αριθµ. Π2α/οικ.2673/29-8-2011 (ΦΕΚ1185/Β’/11-9-2011) ΚΥΑ για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκύ-πτουν από φυσικές καταστροφές (χορήγηση εφ’ άπαξ οικονοµικής ενίσχυσης για την επι-σκευή κύριας κατοικίας και αντικατάσταση οικοσκευής) µεταβιβάσθηκε µε το άρθρο 94 παρ.3β του (1) σχετ. , στους ∆ήµους.
3. Θέµατα αποζηµιώσεων στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, καθώς και στο φυτικό, ζωικό, αλιευτικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο από καταστροφές οι οποίες προ-κλήθηκαν από πληµµύρες και έντονες βροχοπτώσεις ρυθµίζονται µε τον Κανονισµό Κρατι-κών Οικονοµικών Ενισχύσεων (Κ.Υ.Α. 281245/2008 - ΦΕΚ 628/Β΄/2008), όπως αυτός ισχύει, µε αρµόδιο φορέα υλοποίησης τον ΕΛΓΑ.
Το έργο των επιτροπών θα ξεκινήσει άµεσα και τα πρακτικά και οι συγκε-
ντρωτικές καταστάσεις, θα υποβληθούν το αργότερο µέχρι 4-3-2015.

 
Διαβάστηκε 1767 φορές

Η επικαιρότητα σε όλη την Στερεά...

Μαρ 30/2017 02.00.12

Συλλαλητήριο ετοιμάζει για τις 7 Απριλίου το ΕΚ Λαμίας

in Στερεοελλαδίτικα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΑΠΡΙΛΗ ΣΤΙΣ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΠΑΡΚΟΥ Εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι, Η πολιτική εξόντωσης και εξαθλίωσης των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων που… περισσότερα...
Μαρ 30/2017 01.53.49

Το νοσοκομείο Λαμίας συμμετέχει στο let's do it

in Στερεοελλαδίτικα
Let’sdoitGreece! Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 η Ελλάδα & το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας γίνεται Ομορφότερο! Η Μεγαλύτερη Εθελοντική Εκστρατεία καθαρισμού της χώρας, μέσα σε μία μέρα, είναι γεγονός! Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 χιλιάδες… περισσότερα...
Default Image
Μαρ 30/2017 01.48.09

Μέτρα των δασαρχείων κατά της παράνομης υλοτομίας

in Στερεοελλαδίτικα
Ανακοινώνεται η έναρξη εφαρμογής από την Δασική Υπηρεσία, του Ειδικού Προγράμματος πρόληψης λαθροϋλοτομιών έτους 2017 για την αντιμετώπιση του φαινομένου των λαθροϋλοτομιών, της διακίνησης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και δασικών… περισσότερα...
Εμφάνιση prosklisi teliki-2.jpg
Μαρ 27/2017 12.09.42

Έφτασε η 3η γιορτή βιβλίου Φθιώτιδας

in Στερεοελλαδίτικα
Ο Δήμος Λαμιέων και ο Όμιλος Φθιωτών Λογοτεχνών και Συγγραφέων σας προσκαλούν στη 3η Γιορτή Φθιωτικού Βιβλίου που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Αρχαίας Αγοράς» της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας «Αλέκος Κοντόπουλος» από τις 27… περισσότερα...
Μαρ 22/2017 16.16.42

Νέα διανομή χωρίς μεσάζοντες στην Λαμία.Παραγγελίες ως τις 5 Απριλίου

in Στερεοελλαδίτικα
Ξεκινούν οι παραγγελίες της 33ης απευθείας διάθεσης, με επιλεγμένα άριστα ελληνικά προϊόντα. Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα μόνο με παραγγελίες. Εκπρόθεσμες παραγγελίες δεν γίνονται δεκτές. Δηλώστε συμμετοχή ως εθελοντές: Με τη Φόρμα… περισσότερα...
Μαρ 21/2017 16.46.39

Δωρεάν κομμωτική στα μέλη των ΚΑΠΗ Λαμίας

in Στερεοελλαδίτικα
Δωρεάν υπηρεσίες κομμωτικής στα μέλη των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Λαμιέων θα προσφέρουν τις επόμενες ημέρες οι σπουδαστές του Ι.Ε.Κ. Κομμωτικής. Το πρόγραμμα των επισκέψεων των σπουδαστών περιλαμβάνει: Επίσκεψη στο Γ΄ Κ.Α.Π.Η., που… περισσότερα...
Μαρ 21/2017 13.37.50

Το ΚΚΕ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του ρατσισμού

in Στερεοελλαδίτικα
Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την Παγκόσμια Μέρα κατά του Ρατσισμού, αναφέρει: «51 χρόνια μετά την ανακήρυξη από τον ΟΗΕ, με την αποφασιστική συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης, της 21ης Μάρτη ως Παγκόσμιας Μέρας… περισσότερα...
Μαρ 18/2017 00.38.46

Ο Μπακογιάννης στο υπ. Υγείας για το νέο νοσοκομείο Χαλκίδας

in Στερεοελλαδίτικα
Ο Μπακογιάννης στο υπ. Υγείας για το νέο νοσοκομείο Χαλκίδας Στην σύσκεψη με τον Γενικό Γραμματέα του υπ.Υγείας Σταμάτη Βαρβαρό για την δημιουργία του νέου νοσοκομείου Χαλκίδας συμμετείχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας… περισσότερα...
Μαρ 17/2017 20.50.11

Λαμία:Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Σκληβανιώτη

in Στερεοελλαδίτικα
Η Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων (Τμήμα Οδοποιίας και Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων) του Δήμου Λαμιέων σας ενημερώνει ότι το Σάββατο 18 Μαρτίου θα γίνει διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Σκληβανιώτη λόγω εκτελούμενων εργασιών. Για την… περισσότερα...
Μαρ 16/2017 16.55.15

Η Έφη Γρίβα νέα πρόεδρος στον Φιλοζωϊκό Σύλλογο Φθιώτιδας,

in Στερεοελλαδίτικα
Ανακατατάξεις στον φιλοζωϊκό Σύλλογο Φθιώτιδας μετά τις τελευταίες εκλογές. Η μέχρι τώρα πρόεδρος Αγγέλα Μπαρτσώκα αναλαμβάνει αντιπρόεδρος παραδίδοντας την θέση της προέδρου στην κα Έφη Γρίβα. Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου… περισσότερα...
Μαρ 08/2017 15.08.02

Πορτοκαλί Λαμίας για την μέρα της Γυναίκας

in Στερεοελλαδίτικα
Από το γραφείο Τύπου του Δημοτικού Συνδυασμού ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ Σύγχρονη Πόλη , εκδόθηκε ανακοίνωση για την Ημέρα της Γυναίκας στην οποία αναφέρεται: Σε μία εποχή που τη χαρακτηρίζει η εξέλιξη και η πρόοδος, η συμβολή της γυναίκας στη… περισσότερα...
Μαρ 08/2017 00.42.17

To Κέντρο Συμβουλευτικής Λαμίας για την ημέρα της Γυναίκας

in Στερεοελλαδίτικα
Σε ανακοίνωσή του το Συμβουλευτικό Κέντρο Λαμίας για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σημειώνει: «Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (ή Διεθνής Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών), τελώντας υπό την αιγίδα… περισσότερα...
Μαρ 05/2017 22.58.17

Ξεχώρισε και βραβεύτηκε στην Καρδίτσα το "Ψέμα στο Ψέμα"

in Στερεοελλαδίτικα
Ξεχώρισε στο 33o Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Καρδίτσας η παρουσία του ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης το οποίο απέσπασε 2 διακρίσεις με το έργο "Ψέμμα στο ψέμμα" . 1. Βραβείο Β' Ανδρικού ρόλου: Στάθης Τσιγάνης για την ερμηνεία στο ρόλο… περισσότερα...
Φεβ 24/2017 17.11.11

93 γραμμάρια ηρωίνης έκρυβε το φορτηγό 56χρονου

in Στερεοελλαδίτικα
Συνελήφθη, στη Χαλκίδα, από αστυνομικούς της Β’ Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.), της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας, 56χρονος , διότι μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εντός Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου,… περισσότερα...

Υγεία, τεχνολογία,πολιτιστικά

Υγεία

Μαρ 28, 2017

Έλληνες ερευνητές θεράπευσαν τη νόσο Πάρκινσον σε πειραματόζωα

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έλληνες επιστήμονες ανακάλυψαν μια ουσία με την οποία πέτυχαν να θεραπεύσουν πειραματόζωα που έπασχαν από ζωική μορφή της νόσου Πάρκινσον, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν στο επιστημονικό έντυπο Proceedings of the National Academy of Sciences… περισσότερα...
Μαρ 21, 2017

Νέα θεραπεία χωρίς νυστέρι για προστάτη!

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Μια νέα, επαναστατική, αναίμακτη θεραπεία για την αντιμετώπιση της υπερτροφίας του προστάτη, που εκδηλώνεται περίπου στο 50% των ανδρών άνω των 50 ετών, εφαρμόστηκε με επιτυχία στην Πορτογαλία και μέσα σε διάστημα πενταετίας… περισσότερα...
Δεκ 17, 2016

Δίαιτα: 3 μεγάλα λάθη που σίγουρα κάνετε κι εσείς…

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Aυτή την περίοδο, δηλαδή ακριβώς πριν τις γιορτές, οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε “επείγουσα” δίαιτα για να χάσουμε γρήγορα τα κιλά που (μάλλον) κουβαλάμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Αλλά αυτή η “βιασύνη” μας ωθεί σε βασικά λάθη.… περισσότερα...
Δεκ 07, 2016

Σώστε εύκολα μια ζωή! Δείτε τον τρόπο...

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης ένα video που δείχνει τον τρόπο παροχής πρώτων βοηθειών σε επεισόδιο καρδιακής ανακοπής. Οι εικόνες είναι από σεμινάριο και άσκηση που πραγματοποιήθηκαν στην Πάρο, με τους διασώστες να… περισσότερα...
Δεκ 07, 2016

Ένα νέο τσιρότο για ραγισμένες από έμφραγμα καρδιές!

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αυστραλοί και Bρετανοί ερευνητές δημιούργησαν ένα εύκαμπτο τσιρότο από πολυμερές υλικό, το οποίο διευκολύνει τους ηλεκτρικούς παλμούς της καρδιάς έπειτα από ένα έμφραγμα. Το επίθεμα, που μέχρι στιγμής έχει δοκιμασθεί μόνο σε ζώα,… περισσότερα...

Πολιτιστικά

Ιουλ 15, 2016 1618

Πού πήγε πάλι ο... Jordan;

Στην πρωτεύουσα ταξίδεψε για δύο παραστάσεις το Τμήμα Ενηλίκων του Θεατρικού…
Ιουν 07, 2016 1861

Παγκόσμια διάκριση για την Pizza Fan και την Ελλάδα

Παγκόσμια διάκριση για την Pizza Fan και την Ελλάδα! Τον Απρίλιο του 2016, στα διεθνή…
Φεβ 26, 2016 2228

Ρομποτική για μαθητές Δημοτικού

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς…
Φεβ 14, 2016 2123

Ταινιες που πρέπει να δείτε σήμερα του ...Αγίου Βαλεντίνου!

Ερωτικές ιστορίες που εξελίσσονται διαφορετικά, με αναπάντεχο τέλος, και που…

Τεχνολογία

Ιαν 19/2017 10.06.47

Έτσι θα βρίσκετε πλέον εύκολα πάρκιν...

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η Google συνεχίζει να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τα δεδομένα που συγκεντρώνει από τα εκατομμύρια χρήστες της υπηρεσίας Google Maps, εμπλουτίζοντας την με περισσότερες και χρήσιμες δυνατότητες. Έτσι μετά την εμφάνιση της κίνησης… περισσότερα...
Νοε 18/2016 20.50.32

Μόνο ένα από τα τρία iPhone θα διαθέτει οθόνη OLED.

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το επόμενο έτος θα έχουμε την 10η επέτειο του iPhone. Λόγω της ειδικής αυτής περίστασης, έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς άρθρα και αναλύσεις και έχουν κυκλοφορήσει φήμες, ότι η εταιρεία με έδρα το Cupertino στην California,… περισσότερα...
Οκτ 22/2016 10.56.50

Το Galaxy S8 θα διαθέτει iris scanner και dual-camera setup.

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η Samsung καθησύχασε τους προμηθευτές της που επηρεάστηκαν από την αποτυχία του Galaxy Note7 και ανακοίνωσε ότι θα τους αποζημιώσει. Σύμφωνα με αναφορές από την Νότιο Κορέα, ένα μεγάλο μέρος των σχεδίων της Samsung αφορά στον εξοπλισμό… περισσότερα...
Μαϊ 11/2016 07.59.19

Τα δέκα μυστικά του Facebook Messenger που πρέπει να ξέρετε

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Με 900 εκατομμύρια χρήστες, το Facebook Messenger είναι μια από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές εκεί έξω. Είναι, επίσης, κάτι παραπάνω από μια απλή πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων. Τα νέα χαρακτηριστικά σας επιτρέπουν να επικοινωνείτε… περισσότερα...
Φεβ 26/2016 22.00.03

Η θωρακισμένη Mercedes- Maybach S600 Guard είναι το πιο ασφαλές αυτοκίνητο του κόσμου!

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Από τη στιγμή που κάποιοι άνθρωποι, λόγω της θέσης ή της οικονομικής τους επιφάνειας ή για κάποιον άλλο λόγο είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο, ο οποίος γίνεται ακόμα μεγαλύτερος κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων τους, είναι λογικό τα… περισσότερα...