Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017

 live FM-1

Ακούστε μας ζωντανά

 Ακούστε live FM-1 

  • Νέα άσκηση της 7ης ΕΜΑΚ!

  • Ο Γ Κύρτσος σχολιάζει στον FM-1 τα αποτελέσματα των Γερμανικώ...

  • Δ/Σ Λαμιέων:Κοινωνικό παντοπωλείο,φαρμακείο και 31 ακόμη θέμα...

  • Λαμία:Με τις καλύτερες εντυπώσεις η αυλαία στα Θερμοπύλεια 20...

  • Με εντολή περιφερειακού Παιδείας μπαλάκι 12 μαθητές του 6ου ...

  • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΠΑΘΕ,χωρίς διόδια στην Αγ Τριάδα

  • Λαμία:Διαμαρτυρία για μεταφορά του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρία...

Σφάλμα
  • JFile: :read: Αδυναμία ανοίγματος αρχείου:

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015 10:31

Αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις πλημμύρες!

Απόφαση για τη συγκρότηση επιτροπών καταγραφής και αποτίμησης ζημιών σε κτιριακό, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, έτοιμα προϊόντα, εμπορεύματα, κινητά περιουσιακά στοιχεία σε δίκτυα υποδομών και σε δημόσια κτίρια αρμοδιότητας Π. Ε. Φθιώ-τιδας, εξέδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας Ευθύμιος Καραΐσκος.
Είναι το πρώτο βήμα, έτσι ώστε οι αρμόδιες επιτροπές να εκτιμήσουν το σύνολο των ζημιών στις πληγείσες περιοχές και τον κατά προσέγγιση προϋπολογισμό των ζημιών.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στη συνέχεια η συγκεκριμένη έκθεση της επιτροπής θα κατατεθεί στα αρμόδια υπουργεία έτσι ώστε να οριοθετηθεί η περιοχή των ζημιών και να εγκριθούν οι απαραίτητοι προϋπολογισμοί.
Διευκρινίζουμε ότι οι ζημιωθέντες από τις πρόσφατες πλημμύρες θα κληθούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που φαίνονται στην παράγραφο (II) της απόφασης μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης με την οριοθέτηση της περιοχής. Για περισσότε-ρες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας και στο τηλέφωνο 22313-51292 (κ. Πολύζος Φ. Ζώης)
 
Αναλυτικά η απόφαση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ι. Την συγκρότηση των κάτωθι επιτροπών :
Α. Επιτροπή εκτίµησης ζηµιών σε κτίρια Βιοµηχανικών – βιοτεχνικών και επαγγελµατικών εργαστηρίων κτίρια, τον παραγωγικό και πάγιο µηχανολογικό εξοπλισµό αυτών, καθώς επίσης, σε πρώτες ύλες, έτοιµα προϊόντα και κινητά πε-ριουσιακά στοιχεία κ.λ.π. αποτελούµενη από τους :
1. Ροϊνά Παναγιώτη του Θωµά, ΤΕ Ηλ. Μηχ/κο µε βαθµό Γ’ της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Πρόεδρο, µε αναπληρώτρια την Καραγιάννη Χρυσάνθη του Γε-ωργίου ΤΕ Μηχ/γο Μηχ/κο της µε βαθµό Ε’ της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας,
Σελίδα 3 από 8
2. Ρήττα ∆ηµήτριο του Αντωνίου, ΠΕ Μηχ/γο Μηχ/κο µε βαθµό ∆΄ της ∆/νσης Ανά-πτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας ως µέλος, µε αναπληρώτρια την Τσικριπή Σοφία του Αθανα-σίου ΤΕ Ηλ. Μηχ/κο µε βαθµό ∆΄ της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας,
3. Μίχου Ευαγγελία του Ιωάννη, ΠΕ Πολ. µηχ/κο µε βαθµό ∆’ της ∆/νσης Τεχνι-κών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως µέλος, µε αναπληρώτρια την Οικονοµοπούλου Αλε-ξάνδρα του Ευαγγέλου ΠΕ Πολ/κο Μηχ/κο µε βαθµό ∆’ της ∆/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
4. Κυρίτση Αθανάσιο του Ηλία, µε αναπληρωτή τον ∆ιαµαντάρα Αλέξανδρο του Αγγέλου, ως εκπρόσωπο του ΕΒΕ Φθιώτιδας, µέλος.
5 . Εκπρόσωπο των πληττόµενων ∆ήµων, όπως παρακάτω:
α. ∆ήµος Λαµιέων : Κυροδήµος Ηλίας του Γεωργίου ΠΕ Γεωπόνων της ∆/νσης Τοπ. & Αγρ. Ανάπτυξης του ∆ήµου Λαµιέων, µε αναπληρωτή τον Μυλωνή Ιωάννη του
Ελευθέριου ΤΕ Πολ/κων Μηχ/κών της ∆/νσης Τ.Ε.∆.∆.& Ε. του ∆ήµου Λαµιέων,
β. ∆ήµος Μακρακώµης : Μπήτος Κων/νος του Παναγιώτη, Αντιδήµαρχος ∆ήµου Μακρακώµης µε αναπληρωτή τον Καραγιάννη Αθανάσιο του Ευαγγέλου, ∆ηµοτικό σύµ-βουλο του ∆ήµου Μακρακώµης.
Έργο της επιτροπής είναι ο εντοπισµός, η καταγραφή και η αποτίµηση των ζη-µιών που προκλήθηκαν από τις πληµµύρες και λοιπές θεοµηνίες σε κτίρια βιοµηχανικών - βιοτεχνικών επιχειρήσεων και επαγγελµατικών εργαστηρίων, παραγωγικό και µη µηχανο-λογικό εξοπλισµό, πρώτων υλών, έτοιµων προϊόντων και κινητών περιουσιακών στοιχεί-ων, κ.λ.π. αυτών.
Β. Επιτροπή εκτίµησης ζηµιών σε κτίρια εµπορικών καταστηµάτων και επι-χειρήσεων, εµπορεύµατα και κινητά περιουσιακά στοιχεία, κ.λ.π. αποτελούµενη από τους:
1.- Κοντογεώργου Βασιλική του Βασιλείου, ΠΕ ∆/κου-Οικ/κου µε βαθµό ∆’ της
∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Πρόεδρο, µε αναπληρώτρια την Πετροπούλου Αθανασία του Γεωργίου ΠΕ ∆/κού µε βαθµό Ε ’ της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτι-δας.
2.- Παπαγεωργίου Ηλία του Νικολάου ΠΕ Οικ/κου µε βαθµό Ε’ της ∆/νσης Ανά-πτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Κουλαρµάνη Βασίλειο του Κων/νου ΠΕ ∆/κου µε βαθµό Β΄ της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φθιώτιδας.
3.- Λαϊνά Ηλία του Γεωργίου ΠΕ Πολ/κό Μηχ/κό µε βαθµό Β’ Της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως µέλος, µε αναπληρώτρια την Θειακοδηµήτρη Αλεξάνδρα
Σελίδα 4 από 8
του ∆ηµητρίου ΠΕ Πολ. Μηχ/κος µε βαθµό ∆’ της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε.
Φθιώτιδας.
3. Εκπρόσωπο του εµπορικού συλλόγου ανάλογα µε την πληττόµενη περιοχή ό-πως παρακάτω:
α. Εµπορικός σύλλογος Λαµίας : Βλαχογιάννης Ιωάννης του Σταύρου µε αναπλη-ρώτρια την Λιάπη Ευαγγελία του Νικόλαου.
β. Εµπορικός σύλλογος Σπερχειάδας : Ποταµιάς Νικόλαος του Κων/νου µε ανα-πληρωτή τον Παπαγεωργίου Βασίλειο του Νικολάου.
γ. Εµπορικός σύλλογος Μακρακώµης : Καλοπήτας Ιωάννης του Γεωργίου µε ανα-πληρωτή τον Χριστόπουλο Παναγιώτη του Γεωργίου.
3. Εκπρόσωπο του πληττόµενου ∆ήµου όπως παρακάτω:
α. ∆ήµος Λαµιέων : Κυροδήµος Ηλίας του Γεωργίου ΠΕ Γεωπόνων της ∆/νσης Τοπ. & Αγρ. Ανάπτυξης του ∆ήµου Λαµιέων µε αναπληρωτή τον Μυλωνή Ιωάννη του Ε-λευθέριου ΤΕ Πολ/κων Μηχ/κων της ∆/νσης Τ.Ε.∆.∆.& Ε. του ∆ήµου Λαµιέων.
β. ∆ήµος Μακρακώµης : Μπήτος Κων/νος του Παναγιώτη Αντιδήµαρχος ∆ήµου Μακρακώµης µε αναπληρωτή τον Καραγιάννη Αθανάσιο του Ευαγγέλου ∆ηµοτικό σύµ-βουλο του ∆ήµου Μακρακώµης.
Έργο της επιτροπής είναι ο εντοπισµός , η καταγραφή και η αποτίµηση των ζη-µιών που προκλήθηκαν από πληµµύρες και λοιπές θεοµηνίες σε κτίρια εµπορικών κατα-στηµάτων και επιχειρήσεων, εµπορεύµατα και κινητά περιουσιακά στοιχεία, κ.λ.π. αυ-τών.……………..
………
Γ. Επιτροπή εκτίµησης ζηµιών σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (δίκτυα υ-ποδοµών) αρµοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας καθώς και σε κτίρια (δηµόσια ή ιδιω-τικά) αποτελούµενη από τους :
1. Σπανό Γεώργιο του Ευθυµίου , ΠΕ Πολ/κο Μηχ/κο µε βαθµό Ε΄ της ∆/νσης Τε-χνικών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον Λαϊνά Ηλία του Γεωρ-γίου ΠΕ Πολ/κο µηχ/κο µε βαθµό ∆΄της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
2. Νικολακόπουλο Γεώργιο του Αποστόλου, ΠΕ Πολ/κο Μηχ/κο µε βαθµό Β’ της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως µέλος, µε αναπληρώτρια την Μίχου Ευαγ-γελία του Ιωάννη ΠΕ Πολ/κο µηχ/κο µε βαθµό ∆’ της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε.
Φθιώτιδας.
Σελίδα 5 από 8
3. Μακρή Αριστείδη του Κων/νου ΠΕ Πολ/κο Μηχ/κο µε βαθµό ∆΄ της ∆/νσης Τε-χνικών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας ως µέλος, µε αναπληρωτή τον Κάτσινο Απόστολο του Αλέξανδρου ΤΕ Μηχ/κων µε βαθµό ∆΄ της ∆/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Φθιώτιδας.
Έργο της επιτροπής είναι ο εντοπισµός , η καταγραφή και η αποτίµηση των ζη-µιών που προκλήθηκαν από πληµµύρες και λοιπές θεοµηνίες σε πάγια περιουσιακά στοι-χεία (δίκτυα υποδοµών) και σε κτίρια δηµόσια αρµοδιότητας της ΠΕ Φθιώτιδας.
ΙΙ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ:
1. Με ευθύνη των Γραφείων πολιτικής προστασίας των ∆ήµων ενηµερώνονται έγκαιρα οι πληγέντες, ώστε µετά την παύση της θεοµηνίας, να υποβάλλουν στο ∆ήµο τις σχετικές αιτήσεις.
Οι αιτήσεις που αφορούν σε ζηµιές σε εµπορικές βιοµηχανίες-βιοτεχνικές µονάδες- εµπορικά καταστήµατα και άλλες επιχειρήσεις και φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στο Τµήµα πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής ενότητας για την ενερ-γοποίηση της αρµόδιας επιτροπής.
Για τον προσδιορισµό του ύψους της ζηµιάς διενεργείται αυτοψία από την αρµόδια επιτροπή και αρχική εκτίµηση της ζηµιάς µε σαφή προσδιορισµό της αιτίας που την προκάλεσε (πληµµύρα, κατολίσθηση, άλλο αίτιο).
Μετά την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής ζητείται η υποβολή εκ µέρους των πληγέντων επιχειρήσεων των στοιχείων και δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται σύµφω-να µε το (7) σχετικό.
Απαραίτητα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το (7) σχετικό είναι :
- Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή µισθωτήριο συµ-βόλαιο.
- Φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης.
- ∆ηλώσεις ΦΠΑ.
- Απογραφή προηγούµενου έτους.
- Τιµολόγια αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και σε περίπτωση µη ύπαρξης να αναζητούνται από τους προµηθευτές.
- Τιµολόγια αγοράς µηχανολογικού εξοπλισµού συνοδευόµενα από κατάσταση την οποία θα αναγράφεται ο χρόνος απόσβεσης, η κατάσταση του µηχανήµατος καθώς και αν πρόκειται για µερική ή ολική καταστροφή.
Σελίδα 6 από 8
- Ασφαλιστήριο συµβόλαιο κάλυψης της ζηµιάς και σε περίπτωση µη ύπαρξης, Υ.∆. του Ν.1599/1986 περί µη ασφάλισης της επιχείρησης.
Η αρµόδια, για την εκτίµηση της ζηµιάς, Επιτροπή µπορεί να ζητά συµπληρωµατι-κά στοιχεία πέραν των αναφεροµένων εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.
Η αρµόδια, για την εκτίµηση της ζηµιάς, Επιτροπή δεν δεσµεύεται από την τυχόν δηλωθείσα εκ µέρους των πληγέντων επιχειρήσεων ζηµιά ή την εκτίµηση αυτής από άλλα πρόσωπα (ιδιώτες, εκτιµητές, λογιστές).
Για κάθε επιχείρηση που υπέστη ζηµιά από την θεοµηνία η αρµόδια Επιτροπή συ-ντάσσει πρακτικό εκτίµησης ζηµιάς.
Με βάση τα πρακτικά εκτίµησης των ζηµιών συντάσσεται συγκεντρωτική κατάστα-ση των επιχειρήσεων υπογεγραµµένη από την αρµόδια Επιτροπή η οποία περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
- Επωνυµία επιχείρησης.
- ∆ιεύθυνση άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης.
- ΑΦΜ/∆ΟΥ.
- Στοιχεία υπεύθυνου και επικοινωνία επιχείρησης.
- Αντικείµενο δραστηριότητας.
- ∆ήµος /∆ηµοτική Ενότητα /Τοπικό ∆ιαµέρισµα.
- Συνολική ζηµιά µε ανάλυση ανά κατηγορία σε κατάσταση σύµφωνα µε το υπό-δειγµα του (10) σχετ. µε σαφή προσδιορισµό της αιτίας που την προκάλεσε (πληµ-
µύρα, κατολίσθηση, άλλο αίτιο).
Ειδικότερα για τις ζηµιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις , αυτές καλύπτονται µόνο εφ΄ όσον οι δικαιούχοι είναι ιδιοκτήτες, δηλαδή ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην επιχείρη-ση και όχι σε τρίτους (εταίρους, µετόχους κλπ) και µε την προϋπόθεση ότι δεν αποζηµιώ-νονται από άλλη πηγή και ειδικότερα βάσει του άρθρου 10 του Ν.2576/1998.
Ζηµιά η οποία καλύπτεται από ασφαλιστήριο συµβόλαιο, αποζηµιώνεται µόνο κατά το µέρος που υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξε ο δικαιούχος από την ασφαλιστική εται-ρία.
Σελίδα 7 από 8
Τα επιµέρους πρακτικά των επιχειρήσεων που ζηµιώθηκαν και η συγκεντρωτική κατάσταση διαβιβάζονται στο Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Φθιώτιδας για την έκδοση της Κ.Υ.Α. οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής.
2. Η αρµοδιότητα υλοποίησης του προγράµµατος κοινωνικής προστασίας που προβλέπεται από το Ν.∆.57/73 και την µε αριθµ. Π2α/οικ.2673/29-8-2011 (ΦΕΚ1185/Β’/11-9-2011) ΚΥΑ για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκύ-πτουν από φυσικές καταστροφές (χορήγηση εφ’ άπαξ οικονοµικής ενίσχυσης για την επι-σκευή κύριας κατοικίας και αντικατάσταση οικοσκευής) µεταβιβάσθηκε µε το άρθρο 94 παρ.3β του (1) σχετ. , στους ∆ήµους.
3. Θέµατα αποζηµιώσεων στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή, καθώς και στο φυτικό, ζωικό, αλιευτικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο από καταστροφές οι οποίες προ-κλήθηκαν από πληµµύρες και έντονες βροχοπτώσεις ρυθµίζονται µε τον Κανονισµό Κρατι-κών Οικονοµικών Ενισχύσεων (Κ.Υ.Α. 281245/2008 - ΦΕΚ 628/Β΄/2008), όπως αυτός ισχύει, µε αρµόδιο φορέα υλοποίησης τον ΕΛΓΑ.
Το έργο των επιτροπών θα ξεκινήσει άµεσα και τα πρακτικά και οι συγκε-
ντρωτικές καταστάσεις, θα υποβληθούν το αργότερο µέχρι 4-3-2015.

 
Διαβάστηκε 1922 φορές

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

http://www.loutraypatis.gr/gr/default.asp

Requirements

Η επικαιρότητα σε όλη την Στερεά...

Σεπ 25/2017 15.48.02

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης:Ξεκινάει και φέτος το θεατρικό εργαστήρι για παιδιά

in Στερεοελλαδίτικα
Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ρούμελης για τρίτη χρονιά συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του Παιδικού Τμήματος του Θεατρικού Εργαστηρίου υπό την καθοδήγηση της ηθοποιού-θεατρολόγου κ. Έλλης Μερκούρη. Οι εγγραφές για την περίοδο 2017-2018 θα ξεκινήσουν… περισσότερα...
Σεπ 21/2017 13.30.50

Εκπαίδευση αστυνομικών για διασύνδεση μορφών κακοποίησης

in Στερεοελλαδίτικα
Για την διασύνδεση της κακοποίησης των ζώων με την ενδοοικογενειακή βία και με άλλες μορφές εγκληματικότητας ενημερώνονται και εκπαιδεύονται οι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας σε πρόγραμμα που συνδιοργανώνουν η Ελληνική Αστυνομία, η… περισσότερα...
Σεπ 21/2017 02.07.00

Επισκέψεις στο γηροκομείο Στυλίδας

in Στερεοελλαδίτικα
Ενορίτες από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου από το Ίλιον Αττικής με προεξάρχοντα τον Προϊστάμενο του Ναού Πρωτοπ. π. Χαράλαμπο Σταχτέα επισκέφθηκαν το πρωί της Τετάρτης 20 Σεπτεμβρίου το Γηροκομείο «Ίδρυμα Αργύρη Πετρή… περισσότερα...
Σεπ 20/2017 14.32.19

Οι "Φοίνισσες" στα "Θερμοπύλια 2017"

in Στερεοελλαδίτικα
Εκδηλώσεων συνέχεια για τα "Θερμοπύλια 2017", της δικής μας γιορτής ιστορίας και πολιτισμού που διοργανώνει ο Δήμος Λαμιέων και σειρά έχουν οι "Φοίνισσες" του Παπαδιαμάντη. Το φιλοθεάμον κοινό θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει… περισσότερα...
Σεπ 20/2017 13.27.55

Ανοιχτό μάθημα σαξοφώνου στο Δημοτικό Ωδείο Λαμίας

in Στερεοελλαδίτικα
Την ευκαιρία να μάθουν σαξόφωνο θα έχουν οι δημότες της Λαμίας καθώς το Δημοτικό Ωδείο Λαμίας διοργανώνει Ανοιχτό Μάθημα Σαξοφώνου το Σάββατο στις 23 Σεπτεμβρίου στις 10:30 το πρωί στην αίθουσα του Δ.Ω.Λ. που βρίσκεται στην… περισσότερα...
Σεπ 19/2017 16.07.02

Σχολικά, ρούχα και παπούτσια από την Μητρόπολη Φθιώτιδας στα παιδιά των ρομά

in Στερεοελλαδίτικα
Με την ευκαιρία του νέου σχολικού έτους 2017 - 2018 η Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος με μέριμνα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Νικολάου προχώρησε σε δωρεά προς τους μαθητές Ρομά της Λαμίας, προκειμένου να καλυφθούν διάφορες ανάγκες των… περισσότερα...
Σεπ 19/2017 14.53.51

Μαθαίνουμε να ξανακυκλοφορούμε στην πόλη μας

in Στερεοελλαδίτικα
"Σταματώ στις διαβάσεις - διασχίζω το δρόμο από τις διαβάσεις", ήταν το μήνυμα της σημερινής δράσης του Δήμου Λαμιέων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Στη δράση συμμετείχαν η Τροχαία Λαμίας και το Αστικό ΚΤΕΛ… περισσότερα...
Σεπ 12/2017 00.16.34

Έρχεται το παζάρι της Αμφίκλειας

in Στερεοελλαδίτικα
Βαθιές είναι οι ρίζες και του παζαριού της Αμφίκλειας [ετήσια 5νθήμερη εμποροπανήγυρη], το οποίο έπαιξε και εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην ζωή της κωμόπολης και της ευρύτερης περιοχής (εμπόριο – ψυχαγωγία κλπ).… περισσότερα...
Σεπ 04/2017 15.33.14

Στερεά:Μηχανική βλάβη σε ταχύπλοο στην Κάρυστο

in Στερεοελλαδίτικα
Ενημερώθηκε το πρωί του Σαββάτου, η Λιμενική Αρχή Καρύστου από τον ιδιοκτήτη του Τ/Χ “ΣΑΣΑ” Λ.Κ. 587 για περιστατικό μηχανικής βλάβης στο εν λόγω σκάφος, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή δυτικά ν. Παξιμάδας όρμου Καρύστου, με έναν (01)… περισσότερα...
Σεπ 02/2017 20.52.51

6 συλλήψεις στην Στερεά για χασίς, κόκα και ηρωίνη

in Στερεοελλαδίτικα
Συνελήφθησαν (6) άτομα σε περιοχές της Βοιωτίας, Εύβοιας & Φωκίδας, στο πλαίσιο συστηματικών αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών Συνελήφθησαν, χθες (01-09-2017), καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, σε… περισσότερα...
Αυγ 28/2017 16.53.04

Το Μ-Λ ΚΚΕ για τα γεγονότα στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας

in Στερεοελλαδίτικα
Με τον αυταρχισμό, τα ΜΑΤ και τις συλλήψεις η δημοτική αρχή του Δήμου Λαμίας επιβάλει τις απολύσεις και την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. Η βία, ο αυταρχισμός και η καταστολή είναι η άλλη πλευρά της αντιλαϊκής πολιτικής, της… περισσότερα...
Αυγ 28/2017 16.46.45

Συλλήψεις για κλοπή χαλκού στη Θήβα

in Στερεοελλαδίτικα
Συνελήφθησαν (4) ημεδαποί στην περιοχή της Θήβας, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών Οι δράστες είχαν αφαιρέσει το τελευταίο 15νθήμερο από εργοστάσιο της περιοχής, καλώδια χαλκού συνολικής αξίας (14.000) ευρώ… περισσότερα...
Αυγ 28/2017 16.37.31

Μέχρι την Παρασκευή 1η Σεπτεμβρίου οι εγγραφές στο ΙΕΚ Λαμίας

in Στερεοελλαδίτικα
Άρχισαν οι εγγραφές στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Λαμίας ! Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν είναι: 1 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ 2 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 3 ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) 4 ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ… περισσότερα...
Αυγ 19/2017 12.12.36

Όστις επιθιμή να ανεμιστή να εξέρχετε έξοθεν του καφενίου (διαταγές μιας... άλλης εποχής)

in Στερεοελλαδίτικα
«Όστις επιθιμή να ανεμιστή να εξέρχετε έξοθεν του καφενίου». Γλαφυρή διαταγή του Υπονωματάρχη στη Ματαράγκα της Καρδίτσας το 1907. Tο παρακάτω κείμενο είναι ένα ντοκουμέντο. Πρόκειται για την αστυνομική διαταγή που εξέδωσε ο διοικητής… περισσότερα...

Υγεία, τεχνολογία,πολιτιστικά

Υγεία

Σεπ 24, 2017

Τρία πράγματα που δεν ξέρατε για το γκρέιπφρουτ

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αν αναρωτιέστε εκτός από το γιατί το γκρέιπφρουτ είναι τόσο πικρό και από πού πήρε το όνομά του και ποια είναι η προέλευσή του, συνεχίστε να διαβάζετε. Το «γκρέιπφρουτ» φαίνεται πως είναι μια σχετικά νέα ονομασία. Η πρώτη… περισσότερα...
Σεπ 20, 2017

Δαμάσκηνα: Πώς καταπολεμούν καρκίνο, διαβήτη και καρδιακά!

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα είναι μια πολύ θρεπτική τροφή και παρέχει σπάνια οφέλη για την υγεία, όπως σημαντικές βιταμίνες και ανόργανα συστατικά, ενώ ταυτόχρονα δεν έχουν πάρα πολλές θερμίδες. Όταν καταναλώνονται συχνά, αλλά με… περισσότερα...
Σεπ 20, 2017

Από αυτά τα λάθη δεν χάνετε το λίπος στην κοιλιά

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το περιττό λίπος στην κοιλιά, ιδιαίτερα εκείνου που βρίσκεται βαθιά και περιβάλλει τα όργανά σας, είναι ένας προγνωστικός δείκτης καρδιακής νόσου, διαβήτη τύπου-2, αντίστασης στην ινσουλίνη και ορισμένων μορφών καρκίνου. Δείτε… περισσότερα...
Αυγ 13, 2017

13 Αυγούστου ημέρα αριστερόχειρων

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι η 13η Αυγούστου είναι μια μικρή γιορτή για το 10-12% των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα, λοιπόν, είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αριστερόχειρων! Για χρόνια ολόκληρα οι αριστερόχειρες γινόντουσαν αντικείμενο… περισσότερα...
Ιουν 17, 2017

Τηγανητές πατάτες-φόνισσες!

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ένα από τα πιο αγαπημένα φαγητά στον κόσμο, που τρώγεται μετά μανίας ως συνοδευτικό ή και ως κυρίως πιάτο, οι τηγανητές πατάτες, ενοχοποιούνται για πρόκληση πρόωρου θανάτου, αν κάποιος τις τρώει δύο φορές την εβδομάδα ή παραπάνω.… περισσότερα...

Πολιτιστικά

Αυγ 09, 2017 306

Παντρολογήματα στην...Στυλίδα!

Η νέα παραγωγή του Θεάτρου Εξαρχής, τη φετινή θεατρική σαιζόν, με εφαλτήριο το…
Μαϊ 18, 2017 568

Το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων.

Το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων την ερχόμενη Πέμπτη, 18…
Ιουλ 15, 2016 2439

Πού πήγε πάλι ο... Jordan;

Στην πρωτεύουσα ταξίδεψε για δύο παραστάσεις το Τμήμα Ενηλίκων του Θεατρικού…
Ιουν 07, 2016 2704

Παγκόσμια διάκριση για την Pizza Fan και την Ελλάδα

Παγκόσμια διάκριση για την Pizza Fan και την Ελλάδα! Τον Απρίλιο του 2016, στα διεθνή…

Τεχνολογία

Σεπ 14/2017 11.19.42

Αύριο η κυκλοφορία του Galaxy Note 8 στην Ελλάδα

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Λίγο πριν την κυκλοφορία του αυτή την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου, η εκπομπή Try Me των καταστημάτων Κωτσόβολος είχε μια πρώτη επαφή με το κορυφαίο smartphone της Samsung για τη φετινή χρονιά, το Galaxy Note 8. Μια πρώτη έκπληξη είναι η… περισσότερα...
Μαϊ 18/2017 10.13.30

Μας αφορά όλους. Τι είναι το ransomware και πως 'χτυπά'.

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Παγκόσμια αναταραχή έχει προκαλέσει η γιγάντια κυβερνοεπίθεση που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με στόχο δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς και εταιρίες σε όλο τον κόσμο. Εν δυνάμει θύματα όμως, είμαστε όλοι και καλό είναι να… περισσότερα...
Απρ 27/2017 21.13.18

Ξεκίνησε η διανομή του Windows 10 Mobile Creators Update.

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
H Microsoft ανακοίνωσε την διάθεση του Windows 10 Mobile Creators Update (γνωστού και ως Windows 10 Mobile Redstone 2). Σύμφωνα με την Αμερικάνικη εταιρεία, όλοι τώρα θα μπορούν “να δημιουργούν, να μοιράζονται και να απολαμβάνουν την… περισσότερα...
Ιαν 19/2017 10.06.47

Έτσι θα βρίσκετε πλέον εύκολα πάρκιν...

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η Google συνεχίζει να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τα δεδομένα που συγκεντρώνει από τα εκατομμύρια χρήστες της υπηρεσίας Google Maps, εμπλουτίζοντας την με περισσότερες και χρήσιμες δυνατότητες. Έτσι μετά την εμφάνιση της κίνησης… περισσότερα...
Νοε 18/2016 20.50.32

Μόνο ένα από τα τρία iPhone θα διαθέτει οθόνη OLED.

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το επόμενο έτος θα έχουμε την 10η επέτειο του iPhone. Λόγω της ειδικής αυτής περίστασης, έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς άρθρα και αναλύσεις και έχουν κυκλοφορήσει φήμες, ότι η εταιρεία με έδρα το Cupertino στην California,… περισσότερα...