Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

 live FM-1

Ακούστε μας ζωντανά

 Ακούστε live FM-1 

 • Νέος πρόεδρος της ΕΠΟ ο Γραμμένος

 • Από το Καρπενήσι στον εφιάλτη της Βαρκελώνης

 • Καλοκαιρινό γλέντι στην πλατεία Νέας Μαγνησίας

 • Φθιώτιδα:Τα χωριά του Ίναχου χόρεψαν τον "τρανό χορό της Αγάπ...

 • Λαμία:Και άλλος στο νοσοκομείο από δάγκωμα σκύλου

 • Ο Γιώργος Κόλτσης στον FM-1 εν όψει σέντρας στην Super League

 • Τραγικό:Τρένο παρέσυρε και σκότωσε νεαρό στρατιώτη


Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017 09:49

Λαμία:Προσέφυγε στην αποκεντρωμένη για τα σκουπίδια η μειοψηφία

Προς τoν κ. Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
Δια της Διεύθυνσης Διοίκησης
Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Φθιώτιδας
 
Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η  (άρθρα 227 και 238 Ν.3852/2010)
 
Του Γεωργίου Κοτρωνιά του Νικολάου  Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Λαμιέων επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»,  κατοίκου Λαμίας οδός ________________________.
Της Μαρίας Αντωνίου-Σιούτα  του __________________ Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Λαμιέων επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ»,  κατοίκου Λαμίας οδός ________________________.
Του Παναγιώτη Στασινού του _____________ Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Λαμιέων επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΑΜΙΑΣ», κατοίκου Λαμίας οδός _______________________.
Του Αναστασίου Χρονά του _____________ Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Λαμιέων επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΜΙΑΣ», κατοίκου Λαμίας οδός _______________________.
 
ΚΑΤΑ
της υπ. αριθ. 378 /2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με θέμα «Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος με τίτλο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ. 359.848,00€ ΜΕ ΦΠΑ (24%) - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ».
 
2) κάθε συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης με την παρούσα, αποφάσεως.    
__________
 
Διαδικαστικά: Είμαστε Δημοτικοί Σύμβουλοι,  συμμετείχαμε δε ως υποψήφιοι  και στις τελευταίες εκλογές της 18/05/2014, για την ανάδειξη των δημοτικών Αρχών του Δήμου Λαμιέων  και επικεφαλείς Δημοτικών παρατάξεων συγκεντρώνοντας συνολικά 59,42% των ψηφων των δημοτών της Λαμίας
Έννομο συμφέρον: Ως εκ της ιδιότητάς μας ως Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Λαμιέων και ως επικεφαλείς παρατάξεων που εχουν συγκεντρωσει το 59,42% των ψήφων των πολιτών του Δήμου της Λαμίας, αλλά και ως εκπρόσωποι της κοινωνίας που οφείλουν να μεριμνούν στο πλαίσιο της ασκήσεως των καθηκόντων μας για την τήρηση των αρχών  της νομιμότητας, διαφάνειας, αποδοτικότητας και χρηστής διοίκησης με βάση το άρθρο 135, περιπτ. α΄ και γ΄, του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006, Α΄ 114) βλ σχ.ΣτΕ 60/2010, 2081/2009)
Επειδή, κατά την πάγια νομολογία του ΣτΕ, το έννομο συμφέρον πρέπει να είναι άμεσο, προσωπικό και ενεστώς, να υπάρχει δε στο πρόσωπο του προσφεύγοντος ή αιτούντος τόσο κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης, όσο και κατά την άσκηση του ενδίκου βοηθήματος και κατά τη συζήτηση της υποθέσεως (Ολομ. Στε 1002/2007). Επειδή οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και μεριμνούν στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους για την τήρηση της νομιμότητας, έχουν έννομο συμφέρον ως εκ της ιδιότητάς τους αυτής για την άσκηση προσφυγής, όπως δέχεται σύμφωνα με τη νομολογία του το ΣτΕ (υπ’ αριθ. 2081/2009, 60/2010 αποφάσεις του ΣτΕ).
Επειδή η υπ. αριθ. 378/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Λαμιέων (9ΛΒΟΩΛΚ-64Κ) με αντικείμενο «Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος με τίτλο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ. 359.848,00€ ΜΕ ΦΠΑ (24%) - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» ελήφθει κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 αναρτήθηκε δε την 27 Ιουλίου 2017 στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΛΒΟΩΛΚ-64Κ από την οποία λάβαμε γνώση. Επομένως η παρούσα κατατίθεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 15 ημερών.
Έτσι
Κατά της εν λόγω απόφασης προσφεύγουμε νομίμως και εμπροθέσμως, με προφανές έννομο συμφέρον και ζητούμε την ακύρωσή της, για τους κατωτέρω αναφερόμενους βάσιμους και πραγματικούς λόγους.
 
Πρώτος λόγος: Μη νόμιμη σύνθεση συλλογικού οργάνου- μη νόμιμη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής.
 
Με την προσβαλλόμενη η Οικονομική Επιτροπή μη νόμιμα προχώρησε σε συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον και λήψη απόφασης επί αυτού καθώς δεν περιλαμβάνονταν στην ημερήσια διάταξη, δεν επικαλείται διατάξεις που αφορούν στα κατεπείγοντα θέματα για συζήτηση προ ημερησίας διάταξης και δεν είχε την αιτουμένη πλειοψηφία που προβλέπει η νομοθεσία.
Ειδικότερα ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  κατάρτισε όπως προβλέπει ο νόμος την ημερήσια διάταξη η οποία με το ΑΠ 44980/21-7-2017 δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής χωρίς να περιλαμβάνει το συγκεκριμένο θέμα. Με βάση το σώμα της με ΑΠ 44980/21-7-2017 πρόσκλησης καλούνται σε τακτική συνεδρίαση μόνο τα τακτικά μελή της Οικονομικής Επιτροπής και δεν υπάρχει καμία αναφορά στα αναπληρωματικά μέλη της.  
Όπως προκύπτει από το σώμα της προσβαλλόμενης απόφασης της  378/2017 στη λήψη της
 1. Δεν γίνεται καμία αναφορά στον τρόπο επίδοσης της πρόσκλησης.
 2. Δεν περιγράφει αν έχει παραληφθεί από τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η σχετική πρόσκληση
 3. Δεν περιγράφει αν κάποια εκ των τακτικών μελών είχαν δηλώσει εγγράφως απουσία από την συνεδρίαση ή κόλλημα συμμετοχής
 4. Δεν κάνει καμία αναφορά στον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται στην θέση των 3 τακτικών μελών τα 3 αναπληρωματικά
Σύμφωνα με τη νομοθεσία και την νομολογία περιπτώσεις που ένα τακτικό μέλος συλλογικού οργάνου πρόκειται να απουσιάζει από τη συνεδρίαση ή έχει κάποιο κόλλημα για να μετέχει σε αυτή εγγράφως το δηλώνει πριν την συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου και στη θέση του καλείται ο αντικαταστάτης του. Στο δε σώμα της απόφασης του συλλογικού οργάνου υπάρχει σχετική αναφορά στον τρόπο και στον λόγο της αντικατάστασης του τακτικού μέλους από αναπληρωματικό μέλος.
Η παρ 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 προβλέπει ότι «3.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης».
Στην συγκεκριμένη διάταξη δεν κάνει καμία αναφορά σε τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη. Ο νομοθέτης θεωρεί την εισαγωγή θέματος ως κατεπείγον εκτός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ως εξαιρετική περίπτωση και θέτει αυξημένες προϋποθέσεις. Ο κώδικας διοικητικής διαδικασίας που ρυθμίζει την λειτουργία των συλλογικών οργάνων Στην παρ 9 του άρθρου 14 του Ν. 2690/1999 προβλέπει ότι «Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη αν είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους».
Σε συνδυασμό των δυο διατάξεων για να συζητηθεί στην οικονομική επιτροπή θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσιο διάταξη πρέπει να συγκεντρώσει  την απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών μελών της και με τον ιδια αριθμό να ληφθεί η απόφαση.  
 Με την 110/2017 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο συγκρότησε την οικονομική επιτροπή. Με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση τα τακτικά μέλη της είναι οι κκ Δημήτριος Μώρης, Δημήτριος Τσακμάκης, Αλέξανδρος Διαμαντάρας, Μάρκος Τσιτσίας και Δημήτριος Τελώνης, Ραφτοπούλου Μαρία, Σταυρογιάννης Κων/νος, Συλεούνης Δημήτριος κατά σειρά εκλογής τους.
 Στη προσβαλλόμενη μη νόμιμα ελήφθει απόφαση της Οικονομικής επιτροπής επί θέματος μη εγγεγραμμένου στην Ημερήσια Διάταξη καθώς δεν ήταν παρόντα τα προβλεπόμενα τακτικά μέλη ήτοι απουσίαζαν οι: Δημήτριος Μώρης, Δημήτριος Τσακμάκης, Αλέξανδρος Διαμαντάρας που η απόφαση δεν αποτυπώνει ρητά τον τρόπο αντικατάστασής τους από αναπληρωματικά και  Μαρία Ραφτοπούλου, Κων/νος Σταυρογιάννης, Δημήτριος Συλεούνης που καταγράφονται ως απόντες.
Ήτοι από τα 9 τακτικά μέλη της Οικονομικής επιτροπής δεν είναι παρόντα 6 τακτικά μέλη γεγονός που στερεί την δυνατότητα στην Οικονομική Επιτροπή ως συλλογικό όργανο να εισάγει για συζήτηση άλλο θέμα πλην εκείνων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη που έχει κοινοποιηθεί στα τακτικά μέλη της.
Όπως προκύπτει από το ίδιο το περιεχόμενο της είπα αριθμόν πρωτοκόλλου 44980/21-07-2017 προσκλήσεις της τριακοστής Τρίτης σύγκλησης οικονομικής επιτροπής την οποία υπογράφει ο πρόεδρος της Ιωάννης ρούλιας Αυτή φαίνεται να απευθύνεται στα οκτώ τακτικά μέλη της οικονομικής επιτροπής χωρίς να προκύπτει Αν και με ποιο τρόπο επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα προ τριών ημερών σε όλα τα τακτικά και όλα και σε όλα τα αναπληρωματικά μέλη δοθέντος ότι τα αναπληρωματικά μέλη μέλη δεν αναφέρονται καν στους αποδέκτες τις συγκεκριμένες της συγκεκριμένης προσκλήσεως. Δηλαδή από το περιεχόμενο της προσκλήσεως προκύπτει ότι αυτή απευθύνεται στα 8 τακτικά μέλη της οικονομικής επιτροπής με ονομαστική αναφορά χωρίς να υπάρχει καμία μία μνεία αν ίδια πρόσκληση απευθύνεται και στ αναπληρωματικά μέλη της οικονομικής επιτροπής περαιτέρω δεν προκύπτει ούτε από την ίδια την πρόσκληση ούτε από τα στοιχεία του φακέλου ο τρόπος γνωστοποίησης της στα Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της οικονομικής επιτροπής και αν Πράγματι τα τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά αντίστοιχα έλαβαν γνώση και με ποιο τρόπο τους επιδόθηκε η συγκεκριμένη πρόσληψη πρόσκληση. 
Συνεπώς κακώς συμμετείχαν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση αναπληρωματικά μέλη Αφού δεν προέκυψε η γνωστοποίηση της προσκλήσεως στα τακτικά μέλη και το κλίμα και η αδυναμία τους για να τεθεί θέμα συμμετοχής των αναπληρωματικών.
Περαιτέρω και επί της ουσίας 
Πέραν των όσων αναφέρονται στον κανονισμό λειτουργίας της οικονομικής επιτροπής προκειμένου θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης να τεθεί για συζήτηση θα πρέπει να είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και να συναινούν η να μην έχουν αντίρρηση στη συζήτηση. Κατά πάγια θέση της νομολογίας όταν απουσιάζουν τακτικά μέλη δεν μπορεί θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης να τεθεί προς συζήτηση.
Στην προκειμένη περίπτωση διαδικαστικά κακως και μη νομίμως καθ υπέρβαση εξουσίας ετέθη προς συζήτηση θέμα το οποίο δεν περιλαμβανόταν καν στην ημερήσια διάταξη όπως αυτή αναφερόταν στην πρόσκληση συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής αφού απουσίαζαν  τακτικά μέλη. 
 Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε παρά το νόμο και με κακή σύνθεση οικονομικής επιτροπής , οπότε ακυρωτέα τυγχάνει για το λόγο αυτό.
Επιπλέον στην προσβαλλόμενη απόφαση δεν περιγράφεται η υφιστάμενη νομοθεσία που έχει σχέση με το χαρακτηρισμό ενός θέματος ως κατεπείγον για να συμπεριληφθεί κατ' εξαίρεση στην ημερήσια διάταξη αλλά γίνονται μόνο αναφορές στις κατεπείγουσες συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής που είναι διαφορετικό αντικείμενο.
 Ειδικότερα στην προσβαλλόμενη απόφαση γίνεται αναφορά στην παράγραφο 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 που αφορά την κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και όχι στην παράγραφο 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 που αφορά τη διαδικασία συζήτησης θεμάτων πριν την ημερήσια διάταξη για λόγους κατεπείγοντος. 
Για τους λόγους αυτούς η προσβαλλόμενη είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί.
 
Δεύτερος λόγος:  Αρμοδιότητα της ΟΕ για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις
Με βάση την παράγραφο δ του άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η οικονομική επιτροπή εκτός όλων των άλλων αρμοδιοτήτων έχει και την αρμοδιότητα να «αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».
Η περιγραφόμενες ως αιτιολόγηση στην προσβαλλόμενη απόφαση ως εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ιστορικό για την διαχείρισης ενός του θέματος της αποκομιδής απορριμμάτων μέσα από το οποίο προκύπτει ως θέση της δημοτικής αρχής η με κάθε τρόπο ανάθεση σε ιδιώτες  της αποκομιδής των απορριμμάτων πέρα και έξω από την οποιαδήποτε πρόβλεψη της νομοθεσίας. Όλες οι αναφερόμενες ημεροχρονολογίες πιστοποιούν ότι η δημοτική αρχή είχε το χρόνο να πάρει τις προβλεπόμενες αποφάσεις έτσι ώστε να τηρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας και να μην προσφεύγει σε κατ επίφαση εξαιρετικές περιπτώσεις. Το τελευταίο χρονικά γεγονός ήταν η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που είχε θέμα να διαπιστώσει την αδυναμία του Δήμου για εκτέλεση της αποκομιδής των απορριμμάτων με ίδια μέσα. Τη συγκεκριμένη συνεδρίαση η δημοτική αρχή τι θεωρηθεί ως ληφθείσα και την αναφέρει ως τέτοια αλλά χωρίς να ληφθεί απόφαση. 
Αντίθετα από κάθε ισχυρισμό είχε τη χρονική άνεση να συγκαλέσει εκ νέου το Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθεί το θέμα και να ληφθούν αποφάσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις της νομοθεσίας. Αντί η δημοτική αρχή να πράξει το αυτονόητο βαφτίζει μια δική της πολιτική αδυναμία για την σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου ως δήθεν αντικειμενική αδυναμία για να επικαλείται εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση και με τον τρόπο αυτό να καταστήσει αρμόδια απόφασης την οικονομική επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο ισχυρισμός ότι η κατεπείγουσα ανάγκη επίλυσης του προβλήματος της καθαριότητας του Δήμου προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος αιτιολογεί τις ουσιώδεις, ελλείψεις και παρατυπίες της ακολουθηθείσας διαδικασίας ανάθεσης των υπηρεσιών, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι ούτε η χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου συνδρομή του κατεπείγοντος αποδεικνύεται, ούτε το δημόσιο συμφέρον δύναται να εξυπηρετείται με την παραβίαση και όχι την τήρηση της νομιμότητας. (ΕλΣΥΝ 3629/2013 ΤΜΗΜΑ VΙ Ε΄ ΔΙΑΚΟΠΩΝ)
Παρά το γεγονός ότι η εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις είναι αυστηρά προσδιορισμένες από την υφιστάμενη νομοθεσία και νομολογία η δημοτική αρχή της Λαμίας ουσιαστικά επιχειρεί να μετασχηματίσει μη νόμιμα την αδυναμία της για λήψη απόφασης ως εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση. Μάλιστα δεν περιορίζεται στο να λάβει μία απόφαση για κάποιες ημέρες ή εβδομάδες αλλά επεκτείνει τον δήθεν επείγοντα χαρακτήρα σε 4 μήνες πράγμα που σε κάθε περίπτωση δεν έχει σχέση ούτε με όσα διαλαμβάνονται στη νομοθεσία και στην νομολογία αλλού ούτε με την κοινή λογική.
Επιπλέον τα αριθμητικά δεδομένα που η ίδια η δημοτική αρχή σημειώνει στην προσβαλλόμενη απόφαση είναι αποκαλυπτικά. Κάνει λόγο για 28 ΥΕ μόνιμους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας που μπορούν να στελεχώσουν τουλάχιστον 11 δρομολόγια αποκομιδής των απορριμμάτων όπως επίσης κάνει λόγο για συνολικά 11 ΔΕ οδηγούς ενώ παράλληλα προσδιορίζοντας τις ανάγκες σημειώνει ότι καθημερινά απαιτούνται 11 δρομολόγια για σύμμεικτα απορρίμματα και 3 για ανακύκλωση. 
Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι σαφές ότι υπάρχει το διαθέσιμο προσωπικό την εκτέλεση του προγράμματος αποκομιδής των απορριμμάτων πράγμα που συμβαίνει από 14 Ιουλίου μέχρι τώρα. Η συγκεκριμένη ομολογία της δημοτικής αρχής ουσιαστικά αποκαλύπτει την αντιφατικότητα των ισχυρισμών και ακυρώνει αυτόν καθ' αυτόν τον προσδιορισμό της εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης παρέμβασης 
Ετσι η προσβαλλόμενη είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί
 
Τρίτος λόγος: Μη ύπαρξη απόφασης του ΔΣ περί «αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα του δήμου»
Βασική προϋπόθεση για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία και θα πρέπει να τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου.
Συγκεκριμένα Ο ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138) ορίζει στο άρθρο 61, ότι: «1. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, (…) ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται στις διατάξεις του π.δ. 60/2007 (Α` 64), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Κ.Δ.Κ. (ν. 3463/2006). Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται. …». Με τις διατάξεις αυτές παρέχεται στους δήμους η δυνατότητα να αναθέσουν, μέσω σύναψης δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, την αποκομιδή και τη μεταφορά στερεών αποβλήτων σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης ειδικά αιτιολογημένης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, με την οποία θα πιστοποιείται η αδυναμία παροχής των υπηρεσιών αυτών με ίδια μέσα του δήμου και θα προσδιορίζεται το αντικείμενο, η διάρκεια και ο τόπος παροχής τους (οικεία αιτιολογική έκθεση και Ε.Σ. VI Τμ. 2803, 1140/2012, 2754/2011).
Σε ό,τι αφορά τον Δήμο της Λαμίας τέτοια απόφαση δεν έχει ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο αφού μάλιστα για να ληφθεί απαιτείται ισχυρή πλειοψηφία μιας και ορίζεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διαπιστώσει αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα στο σύνολο του Δήμου και μάλιστα η συγκεκριμένη απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Δηλαδή απαιτεί ενισχυμένη πλειοψηφία.
Αντι η δημοτική αρχή να προσφύγει στο δημοτικό συμβούλιο το οποίο με σχετική απόφαση του θα αποφανθεί σύμφωνα με το νόμο περί αδυναμίας ή μη εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου και  χωρίς να έχει αποφανθεί το δημοτικό συμβούλιο παρακάμπτεται η πρόβλεψη της νομοθεσίας και η οικονομική επιτροπή κατά παρέκκλιση κάθε νόμιμου ερείσματος  προχωρά σε διαδικασίες κατάρτισης δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών καθαριότητας χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας
Μάλιστα από τα στοιχεία τα οποία επικαλούνται και κατατέθηκαν πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή στο δήμο ανά κατηγορία μόνιμων εργαζομένων υπηρετούν 
 
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Υ.Ε. ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ
2
Δ.Ε. ΕΠΟΠΤΩΝ
2
Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
28
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
11
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
1
 
Είναι απολύτως προφανές ότι το συγκεκριμένο μόνιμο στελεχιακό δυναμικό του Δήμου όπως αναφέρεται στα σχετικά κείμενα έχει τη δυνατότητα να καλύψει την αποκομιδή των απορριμμάτων στο μεγαλύτερο ποσοστό του Δήμου.
Είναι εμφανές ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια διαπίστωσης αυτής καθ' αυτής της αδυναμίας που προβλέπει η νομοθεσία είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί και αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που προσφεύγει η δημοτική αρχή στην οικονομική επιτροπή παρακάμπτοντας την προβλεπόμενη διαδικασία του Δημοτικού συμβουλίου.
Η απόφαση κατάρτισης Δημόσιας Σύμβασης χωρίς προηγούμενα το ΔΣ να έχει αποφανθεί περί αδυναμίας ή μη εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα είναι μη νόμιμη. Για τους λόγους αυτούς η προσβαλλόμενη πρέπει να ακυρωθεί.
 Επειδή η απόφαση λαμβάνει υπόψη της τις διατάξεις περί κατεπείγουσας συνεδρίασης της ΟΕ και όχι εκείνες που έχουν σχέση με συζήτηση προ ημερήσιας διάταξης θεμάτων που έχουν κατεπείγον χαρακτήρα
Επειδή μη νόμιμα μετέχουν σε συνεδρίαση τα αναπληρωματικά μέλη της ΟΕ στη θέση των τακτικών για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα
Επειδή δεν υπάρχει προβλεπόμενη πλειοψηφία για εισαγωγή και συζήτηση κατεπείγοντος θέματος προ ημερήσιας διάταξης,
Επειδή τα απουσιάζοντα τακτικά μέλη θα έπρεπε να έχουν καταγραφεί ως απόντα 
Επειδή δεν υπάρχουν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου προϋποθέσεις της παρ 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 συμφώνα με τις οποίες «η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης»  καθιστώντας την απόφαση μη νόμιμη
Επειδή ο ισχυρισμός περί εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης δεν τεκμηριώνεται αλλά αντίθετα τεκμηριώνεται από τα στοιχεία η δυνατότητα του Δήμου να υλοποιήσει το πρόγραμμα αποκομιδής των απορριμμάτων σε ποσοστό 100%  με μόνιμο προσωπικό.
Επειδή δεν υπάρχει ειδική τεκμηρίωση σε ό,τι αφορά το εξαιρετικά κατεπείγον αλλά αντίθετα το ιστορικό διαχείρισης του θέματος της αποκομιδής των απορριμμάτων που αποκαλύπτει ότι υπήρχε ο χρόνος για την ενεργοποίηση όλων των διαδικασιών 
Επειδή η μη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για να πάρει τις προβλεπόμενες αποφάσεις έγινε σκοπίμως από τη δημοτική αρχή για να παραπέμψει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή επικαλούμενη ανύπαρκτες εξαιρετικά επάγουσες περιπτώσεις
Επειδή με τον τρόπο αυτό η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να λύσει ένα θέμα σε βάθος 4 μηνών 
Επειδή το συγκεκριμένο θέμα δεν αποτελεί αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής καθώς δεν είναι μεταξύ εκείνων που έχουν χαρακτηριστεί ως εξαιρετικά κατεπείγοντα 
Επειδή προσβαλλόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί καθώς δεν αιτιολογείται επαρκώς αλλά ούτε και τεκμηριώνεται η εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της εν λόγω δημόσιας σύμβασης
Επειδή η απόφαση της ΟΕ ελήφθη χωρίς το ΔΣ να έχει αποφασίσει επί της αδυναμίας ή μη εκτέλεσης της αποκομιδής των απορριμμάτων με ίδια μέσα όπως προβλέπει η νομοθεσία, 
Επειδή από τα στοιχεία σε σχέση με το προσωπικό που υπηρετεί στον τομέα των ανταποδοτικών και αποτυπώνεται στις σχετικές μελέτες που έχουν κατατεθεί στο δημοτικό συμβούλιο σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν περιθώρια να θεωρήσει κάποιος ότι υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης της αποκομιδής απορριμμάτων με ίδια μέσα αλλά αντίθετα προκύπτει ότι υπάρχει δυνατότητα πλήρους κάλυψης με μόνιμο προσωπικό
Επειδή η δημοτική αρχή εκμεταλλευόμενη δόλιους και μη νόμιμους τρόπους προσπαθεί να παρακάμψει τη νομιμότητα σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις στην κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων καθαριότητας με αναιτιολόγητη απόφαση όπως η προσβαλλόμενη και χωρίς ερείσματα στην υφιστάμενη νομοθεσία.
Επειδή η προσβαλλόμενη παραβιάζει το σύνολο της νομοθεσίας των ΟΤΑ για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
Επειδή η προσβαλλόμενη δεν αφορά κάποιες έκτακτες ή πρόσκαιρες και εξαιρετικά κατεπείγουσες ανάγκες αλλά πάγιες καθημερινές
Επειδή η προσβαλλόμενη καταστρατηγεί διατάξεις που έχουν σχέση με τη διαφάνεια των δημόσιων συμβάσεων είναι προδήλως παράνομη και εξεδόθη καθ' υπέρβαση της υφιστάμενης νομοθεσίας και νομολογίας 
Επειδή τέτοιες ενέργειες προσβάλουν την τοπική αυτοδιοίκηση ως διοικητική οντότητα 
Επειδή η συγκεκριμένη προσβαλλόμενη απόφαση τυγχάνει ακυρωτέα και για τους αυτεπάγγελτως λαμβανομένων υπόψη  λόγους, τους οποίους θα πρέπει να εξετάσετε
Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη και βάσιμη, έχουμε δε πρόδηλο έννομο συμφέρον για ακύρωση των άνω πράξεων και παραλείψεων, καθόσον εκτός του ότι είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι είμαστε και επικεφαλείς παρατάξεων της μειοψηφίας του Δήμου Λαμιέων έχοντας συγκεντρώσει στον Α΄ γύρο των εκλογών της 18-5-2014 ποσοστό 59,42%.
Επειδή η παρούσα είναι εμπρόθεσμη καθώς η προσβαλλόμενη εξεδόθη την 25-7-2017 και αναρτήθηκε στο Δι@υγεια την 27-7-2017 και η παρούσα υποβάλλεται εντός του 15νθημέρου που προβλέπει η νομοθεσία
 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ - ΖΗΤΑΜΕ
Να γίνει δεκτή η προσφυγή μας, ως νόμιμη και βάσιμη, με σκοπό να ακυρωθεί η υπ. αριθ. 378 /2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων με θέμα «Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος με τίτλο ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛ. 359.848,00€ ΜΕ ΦΠΑ (24%) - ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΨΗΦΙΣΗ) ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ» όπως και κάθε συναφής  προγενέστερη ή μεταγενέστερη, απόφαση.    
Λαμία, 9/8/2017
Οι Προσφεύγοντες
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ
 
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΣΙΟΥΤΑ
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΟΝΑΣ
 
Διαβάστηκε 156 φορές

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

http://www.loutraypatis.gr/gr/default.asp

Requirements

Η επικαιρότητα σε όλη την Στερεά...

Αυγ 14/2017 13.22.15

Stop στις ανεμογεννήτριες από το ΣτΕ για την Καρυστία

in Στερεοελλαδίτικα
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΣτΕ ΠΕΡΙ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ENEL ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ Με προσωρινή διαταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας, από 11 Αυγούστου… περισσότερα...
Αυγ 13/2017 22.54.52

Σύλληψη αλλοδαπού για σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων

in Στερεοελλαδίτικα
Συνελήφθη, το βράδυ του Σαββάτου 12/8 στη Θήβα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Θηβών, ένας 38χρονος υπήκοος Πακιστάν, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν σωρεία διωκτικών εγγράφων, για σοβαρά ποινικά αδικήματα. Συγκεκριμένα,… περισσότερα...
Αυγ 09/2017 01.06.20

Ο Διοικητής της 695 ΑΒΠ Αυλακίου στο Γηροκομείο Στυλίδος

in Στερεοελλαδίτικα
Επίσκεψη στο Γηροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως μας " Ίδρυμα Αργύρη Πετρή - Στέγη Γερόντων" Στυλίδος, πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας 7 Αυγούστου ο Διοικητής της 695 Αποθήκης Πυρομαχικών Αυλακίου Αντισυνταγματάρχης Δημήτριος… περισσότερα...
Αυγ 07/2017 16.51.17

Την Κυριακή πανηγύρισε η Ιστορική Ιερά Μονή Δαδίου

in Στερεοελλαδίτικα
Πανηγυρικά εορτάσθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας η μεγάλη Δεσποτική Εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, την Κυριακή 6 Αυγούστου. Ο Μητροπολίτης Νικόλαος ιερούργησε και μίλησε στην πανηγυρίζουσα Ιστορική γυναικεία Ιερά Μονή Δαδίου,… περισσότερα...
Αυγ 03/2017 15.19.41

Το Βυζαντινό Μουσείο Υπάτης στο φως του φεγγαριού

in Στερεοελλαδίτικα
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων, ο Δήμος Λαμιέων και οι Αινιάνες σας προσκαλούν σ' ενα μοναδικό χώρο για ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με τους πρωταγωνιστές της Εθνικής Λυρικής Σκηνής : Λυδία Αγγελοπούλου (μεσόφωνος) και Σταμάτη Μπερή (τενόρο).… περισσότερα...
Αυγ 02/2017 10.40.57

«Πήτερ Παν & Τίνγκερμπελ στη Χώρα του Ποτέ»

in Στερεοελλαδίτικα
Το θρυλικό παραμύθι του Τζέημς Μάθιου Μπάρι σε μια φαντασμαγορική θεατρική μεταφορά που παρουσιάζεται για πρώτη φορά από την Παιδική Σκηνή «Γιούλη Ηλιοπούλου» Η «Παιδική Σκηνή Γιούλης Ηλιοπούλου» παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση… περισσότερα...
Ιουλ 28/2017 10.49.48

Τριχρονο αγγελούδι δίνει μαχη για την ζωή του

in Στερεοελλαδίτικα
Πολύ ακριβά κόστισε η κίνηση Τρικαλινού πατέρα, να πάρει στην πλάτη τον 3,5 ετών γιο του και ταυτόχρονα να παίξει μπάλα. Σε μια προσπάθεια του πατέρα, ο μικρός ξέφυγε από τα χέρια του και έπεσε με το κεφάλι στο έδαφος, με… περισσότερα...
Ιουλ 27/2017 17.27.04

Στο Τρίκορφο Φωκίδας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

in Στερεοελλαδίτικα
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φωκίδας κ. Θεοκτίστου, επισκέφθηκε τα δύο Ιερά Ησυχαστήρια του Τρικόρφου. Τον Μακαριώτατο υποδέχθηκε στο… περισσότερα...
Ιουλ 18/2017 01.13.16

Το ΚΕΥΠ Λαμίας τίμησε την προστάτιδά του Αγία Μαρίνα

in Στερεοελλαδίτικα
Την προστάτιδά του Αγία Παρθενομάρτυρα Μαρίνα εόρτασε την Δευτέρα 17 Ιουλίου το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Υλικού Πολέμου στη Λαμία, με την παρουσία πολλών προσκυνητών. Στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία που τελέσθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας… περισσότερα...
Ιουλ 18/2017 00.31.01

Συνελήφθη 24χρονος αλλοδαπός διακινητής στη Θήβα

in Στερεοελλαδίτικα
Κατασχέθηκαν (46) ισοβαρείς συσκευασίες που περιείχαν συνολικά (162,7) γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών, συνελήφθη στη Θήβα, ένας 24χρονος υπήκοος Πακιστάν, ο οποίος κατηγορείται για… περισσότερα...
Ιουλ 14/2017 13.43.11

Έκκληση για αίμα από το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας

in Στερεοελλαδίτικα
Στο πλαίσιο των πανελληνίως αυξημένων αναγκών και της έλλειψης σε μονάδες αίματος και παραγωγών του – ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες – παρακαλείτε όποιος επιθυμεί – αιμοδότης ή μη – να δώσει αίμα στην αιμοδοσία του Γ.Ν.… περισσότερα...
Ιουλ 14/2017 01.33.07

Εξάρθρωση κυκλώματος τοκογλύφων.Στη Χαλκίδα η έδρα του αρχιτοκογλύφου.

in Στερεοελλαδίτικα
Εξαρθρώθηκε, στο πλαίσιο συντονισμένων αστυνομικών ερευνών του Τμήματος Ασφαλείας Αμαρουσίου της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οργανωμένο κύκλωμα τοκογλυφίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Η επιχείρηση… περισσότερα...
Ιουλ 13/2017 14.20.20

Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στα Οινόφυτα.2 τραυματίες

in Στερεοελλαδίτικα
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε εργοστάσιο στο 39 χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Όταν ξέσπασε η φωτιά στο εργοστάσιο, υπήρχαν… περισσότερα...
Ιουλ 11/2017 16.21.38

Το Σάββατο 14 Ιουλίου το Διβριώτικο γλέντι

in Στερεοελλαδίτικα
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διβριωτών διοργανώνει το καθιερωμένο «Διβριώτικο Γλέντι», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017 στις 9:00μ.μ. στην περιοχή «Πλατάνια» στο χωριό Δίβρη. Τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου θα… περισσότερα...

Υγεία, τεχνολογία,πολιτιστικά

Υγεία

Αυγ 13, 2017

13 Αυγούστου ημέρα αριστερόχειρων

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι η 13η Αυγούστου είναι μια μικρή γιορτή για το 10-12% των ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα, λοιπόν, είναι η Παγκόσμια Ημέρα Αριστερόχειρων! Για χρόνια ολόκληρα οι αριστερόχειρες γινόντουσαν αντικείμενο… περισσότερα...
Ιουν 17, 2017

Τηγανητές πατάτες-φόνισσες!

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ένα από τα πιο αγαπημένα φαγητά στον κόσμο, που τρώγεται μετά μανίας ως συνοδευτικό ή και ως κυρίως πιάτο, οι τηγανητές πατάτες, ενοχοποιούνται για πρόκληση πρόωρου θανάτου, αν κάποιος τις τρώει δύο φορές την εβδομάδα ή παραπάνω.… περισσότερα...
Ιουν 08, 2017

Το λευκό ή το μαύρο ψωμί είναι τελικά πιο υγιεινό;

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στο ερώτημα ποιό είδος ψωμιού είναι το πιο υγιεινό, η απάντηση μιας νέας μικρής ισραηλινής επιστημονικής έρευνας είναι ότι αυτό τελικά εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο, καθώς δεν αντιδρά ο οργανισμός όλων των ανθρώπων με τον ίδιο… περισσότερα...
Μαϊ 18, 2017

Το ταχίνι στη μάχη για την υγεία της καρδιάς και των αγγείων

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το ταχίνι είναι μια τροφή απόλυτα ενταγμένη στη Μεσογειακή διατροφή και τα τελευταία χρόνια έχει συμπεριληφθεί στα σούπερ τρόφιμα, καθώς η κατανάλωσή του αποδεδειγμένα μπορεί να συμβάλλει στην προαγωγή της υγείας και την… περισσότερα...
Μαϊ 18, 2017

Χάστε 8 κιλά σε 2 μήνες...

in ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αν το πήρατε απόφαση και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε δίαιτα και να απαλλαγείτε από τα λίγα ή τα πολλά κιλά που βαραίνουν το σώμα και τη διάθεσή σας, εμείς σας ετοιμάσαμε την ιδανική δίαιτα για να πετύχετε τον σκοπό σας. Όλες οι… περισσότερα...

Πολιτιστικά

Αυγ 09, 2017 166

Παντρολογήματα στην...Στυλίδα!

Η νέα παραγωγή του Θεάτρου Εξαρχής, τη φετινή θεατρική σαιζόν, με εφαλτήριο το…
Μαϊ 18, 2017 439

Το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων.

Το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων την ερχόμενη Πέμπτη, 18…
Ιουλ 15, 2016 2255

Πού πήγε πάλι ο... Jordan;

Στην πρωτεύουσα ταξίδεψε για δύο παραστάσεις το Τμήμα Ενηλίκων του Θεατρικού…
Ιουν 07, 2016 2541

Παγκόσμια διάκριση για την Pizza Fan και την Ελλάδα

Παγκόσμια διάκριση για την Pizza Fan και την Ελλάδα! Τον Απρίλιο του 2016, στα διεθνή…

Τεχνολογία

Μαϊ 18/2017 10.13.30

Μας αφορά όλους. Τι είναι το ransomware και πως 'χτυπά'.

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Παγκόσμια αναταραχή έχει προκαλέσει η γιγάντια κυβερνοεπίθεση που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με στόχο δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς και εταιρίες σε όλο τον κόσμο. Εν δυνάμει θύματα όμως, είμαστε όλοι και καλό είναι να… περισσότερα...
Απρ 27/2017 21.13.18

Ξεκίνησε η διανομή του Windows 10 Mobile Creators Update.

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
H Microsoft ανακοίνωσε την διάθεση του Windows 10 Mobile Creators Update (γνωστού και ως Windows 10 Mobile Redstone 2). Σύμφωνα με την Αμερικάνικη εταιρεία, όλοι τώρα θα μπορούν “να δημιουργούν, να μοιράζονται και να απολαμβάνουν την… περισσότερα...
Ιαν 19/2017 10.06.47

Έτσι θα βρίσκετε πλέον εύκολα πάρκιν...

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η Google συνεχίζει να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τα δεδομένα που συγκεντρώνει από τα εκατομμύρια χρήστες της υπηρεσίας Google Maps, εμπλουτίζοντας την με περισσότερες και χρήσιμες δυνατότητες. Έτσι μετά την εμφάνιση της κίνησης… περισσότερα...
Νοε 18/2016 20.50.32

Μόνο ένα από τα τρία iPhone θα διαθέτει οθόνη OLED.

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το επόμενο έτος θα έχουμε την 10η επέτειο του iPhone. Λόγω της ειδικής αυτής περίστασης, έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς άρθρα και αναλύσεις και έχουν κυκλοφορήσει φήμες, ότι η εταιρεία με έδρα το Cupertino στην California,… περισσότερα...
Οκτ 22/2016 10.56.50

Το Galaxy S8 θα διαθέτει iris scanner και dual-camera setup.

in ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η Samsung καθησύχασε τους προμηθευτές της που επηρεάστηκαν από την αποτυχία του Galaxy Note7 και ανακοίνωσε ότι θα τους αποζημιώσει. Σύμφωνα με αναφορές από την Νότιο Κορέα, ένα μεγάλο μέρος των σχεδίων της Samsung αφορά στον εξοπλισμό… περισσότερα...