Απορρίπτει το ΔΣ Λαμιέων την πρόταση του υπουργείου για την Μαυρομαντήλα

Δείτε το απόσπασμα του πρακτικού της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων

1

Καθαρογράφτηκε  και δημοσιεύτηκε σήμερα η απόφαση του ΔΣ Λαμιέων για το θέμα των προσφύγων και της εγκατάστασής τους σε χώρο στην Μαυρομαντήλα της Λαμίας.

Διακηρύσσουμε  σε κάθε κατεύθυνση και σε όλους τους τόννους πως την πρόταση του Υπουργείου για την Μαυρομαντήλα την απορρίψαμε από την πρώτη στιγμή και αυτό αποτυπώνεται και στην απόφαση του Δ/Σ απόσπασμα του πρακτικού του οποίου δημοσιεύτηκε σήμερα,τόνισε στον FM-1 ο δήμαρχος Θύμιος Καραΐσκος.

Δείτε αναλυτικά τα όσα αναφέρονται στην απόφαση του Δ/Σ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 1/2020

Απόσπασμα από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Θ Ε Μ Α : «Ενημέρωση – συζήτηση – λήψη αποφάσεως επί της πρότασης της Κυβέρνησης, σχετικά με τη φιλοξενία πολιτών τρίτων χωρών, αιτούντων άσυλο, στην περιοχή της «Μαυρομαντήλας».

Σήμερα την 11η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οδό Αινιάνων 6, ύστερα από την αριθμ. 949/10-01-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους
Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και συντέμνεται η προβλεπόμενη από
το άρθρο 67 Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74
Ν.4555/2018, προθεσμία πρόσκλησης σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου
σύμφωνα με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου, λόγω των τρεχουσών εξελίξεων σχετικά
με τη φιλοξενία πολιτών τρίτων χωρών, αιτούντων άσυλο στην περιοχή της
«Μαυρομαντήλας»,
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (41)
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (41) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Μπεσλεμές Δημήτριος 15) Ντούζγος Αθανάσιος 29) Αλαφοδήμου Αικατερίνη
2) Τζούφλας Δημήτριος 16) Μουστάκας Κων/νος 30) Χαλβαντζής Ζαχαρίας

3) Ρίζος Δημήτριος 17) Παλιούρας Γεώργιος 31) Χαιρόπουλος Δημήτριος
4) Ποντίκα Αμαλία 18) Κερπινιώτης Κων/νος 32) Στασινός Παναγιώτης
5) Κυρίτσης Δημήτριος 19) Ζωγράφος Ιωάννης 33) Πάπουτσας Νικόλαος
6) Φώσκολος Παναγιώτης 20) Σταυρογιάννης Νικόλαος

34) Παπανικολάου Γεώργιος
7) Αργυρίου Δημήτριος 21) Αργύρη Παρασκευή 35) Κυριακάκης Βασίλειος
8) Ξεφλούδας Κων/νος 22) Ζήσιμος Γεώργιος 36) Αντωνίου Μαρία
9) Κουτσοβέλης Σωτήριος 23) Λάμπρου Γεώργιος 37) Τσιρώνης Μιλτιάδης
10) Αργύρης Αθανάσιος 24) Ρούλιας Ιωάννης 38) Στάικος Θωμάς
11) Αναστασίου Κων/νος 25) Καραγιάννης Στυλιανός 39) Κοντογιάννης
Χαράλαμπος
12) Σταυρογιάννης Κων/νος 26) Μαντζάνας Δημήτριος 40) Δελιχάς Γεώργιος
13) Ρουποτιά-Σκαμαγκούλη Ευμορφία  14) Παπαχρήστος Αθανάσιος

27) Αρναούτογλου Θεόδωρος

28) Τσακμάκης Δημήτριος

Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων εκ των οποίων παραβρέθηκαν οι παρακάτω :

1) Αλαφροπάτης Κώστας Κ. Αγίας Παρασκευής
2) Καπούλα Γεωργία Κ. Μεγάλης Βρύσης
3) Μπάρκας Σεραφείμ Κ. Κομποτάδων
4) Λατσούδας Σπυρίδων Κ. Κουμαριτσίου
5) Σταϊκούρας Βασίλειος Κ. Οίτης
Παρίστανται επίσης :
1)-Οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου Ιωάννης Οικονόμου, Γεώργιος
Κοτρωνιάς Θεμιστοκλής Χειμάρας και Ιωάννης Σαρακιώτης,
2)-Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Ηλίας Κυρμανίδης,
3)-Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Φθιώτιδας Αθανάσιος Κυρίτσης
Ο Δήμαρχος Ευθύμιος Καραΐσκος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Σπυρίδων Νιάνιος, υπάλληλος του Δήμου για
την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 41 μελών ήταν παρόντα 41
μέλη, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης επί του μοναδικού θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
Ι. Κατά το άρθρο 67 παρ.2 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
«……2. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση,

στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρ-
χος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του

συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται
γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.

ΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, για τη παρούσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, υπήρξε αίτημα από τον Δήμαρχο, ο οποίος ζήτησε να συγκληθεί το παρόν

συμβούλιο με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση – συζήτηση – λήψη αποφάσεως επί
της πρότασης της Κυβέρνησης, σχετικά με τη φιλοξενία πολιτών τρίτων χωρών, αιτούντων
άσυλο, στην περιοχή της «Μαυρομαντήλας»..»

III. Παράλληλα υπάρχει και η υπ.αριθ.πρωτ 766/09-01-2020 αίτηση δέκα τεσσά-
ρων (14) δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας, οι οποίοι ζητούν την σύγκληση του δη-
μοτικού συμβουλίου, με βάση το άρθρο 67 παρ.2 του Ν.3852/2010, με θέμα: «Ενημέρωση

– συζήτηση για την εγκατάσταση των προσφύγων και των μεταναστών στη θέση «Μαυ-
ρομαντήλα» του Δήμου μας»

IV. Επειδή, το πρώτο σκέλος του θέματος που εισάγει για συζήτηση ο Δήμαρχος,

ταυτίζεται με το θέμα που αναφέρεται στην ανωτέρω γραπτή αίτηση των δημοτικών συμ-
βούλων της μειοψηφίας, αμφότερα εισάγονται και συζητούνται ενιαία στην ίδια συνεδρία-
ση.

V. Η συζήτηση άρχισε με τη εισήγηση του Δημάρχου, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα

το οποίο ανάπτυξε προφορικά και κατέθεσε την από 09/01/2020 εισήγησή του έχουσα κα-
τά την ακριβή μεταφορά της, ως εξής :

ΘΕΜΑ : Εισήγηση στο για ενημέρωση – συζήτηση – λήψη αποφάσεων σχετικά

με τη φιλοξενία πολιτών τρίτων χωρών, αιτούντων άσυλο στην περιοχή της «Μαυρομα-
ντήλας

***

Όπως είναι γνωστό, το συγκεκριμένο θέμα έχει συζητηθεί κατ’ επανάληψη στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο.

Εκείνο που προέκυψε από αυτές τις συζητήσεις, είναι ότι πρέπει να μπουν ορι-
σμένοι όροι στη βάση των οποίων, θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα Κέντρο Φιλο-
ξενίας στα γεωγραφικά όρια του Δήμου μας.

Σαν Δήμος, ποτέ δεν αρνηθήκαμε, καθώς πάντα αναφέρουμε ότι πρόκειται για

ένα εθνικό θέμα και κατανοούμε τη σοβαρότητα του, για να συμβάλουμε σε συγκεκριμέ-
νη κατεύθυνση, στην εθνική αυτή υπόθεση.

Από τα βασικά στοιχεία που ενδιαφέρουν την δημοτική αρχή, είναι να μην υπάρξει
η οποιαδήποτε όχληση των τοπικών κοινωνιών, από την εν γένει λειτουργία ενός χώρου
φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.

Σας είναι γνωστό άλλωστε ότι για αυτές τις θέσεις μας, έχουμε ενημερώσει το αρ-
μόδιο υπουργείο, ελπίζοντας σε ένα γόνιμο διάλογο για να αποκλειστούν όλα εκείνα τα

στοιχεία, που θα μπορούσαν να χρωματίσουν αρνητικά την οποιαδήποτε υπόθεση.
Αντί όμως τις οποιεσδήποτε απαντήσεις, αντιμετωπίσαμε τη σιωπή. Ελπίζαμε ότι
έχουν κατανοήσει τη σοβαρότητα του θέματος και είχαμε την κρυφή ελπίδα ότι δεν θα
μπορούσαν να επαναλάβουν τα ίδια λάθη, για πολλοστή φορά.

Με λύπη μας για μια ακόμη φορά διαπιστώσαμε ότι η αντιμετώπιση ενός τόσο κρί-
σιμου θέματος, δεν έχει προκαλέσει την ανάλογη σοβαρότητα στη διαχείριση.

Από τα βασικά στοιχεία που προκαλούν εκρηκτικές καταστάσεις είναι που α-
κριβώς θα διαβιώσουν αυτοί άνθρωποι. Προσπαθήσαμε να τους δώσουμε να καταλά-
βουν ότι δεν μπορεί μέσα σε σκηνές, να μείνουν οικογένειες.

Αν αποδεχτούμε μια τέτοια λειτουργία είναι αυτονόητο ότι οι φιλοξενούμενοι, αργά

ή γρήγορα θα βρεθούν διαμαρτυρόμενοι στις κεντρικές πλατείες της πόλης. Οι δε εκρηκτι-
κές καταστάσεις δεν πιθανολογούνται, αλλά είναι βέβαιες.

Με έκπληξη μας διαπιστώσαμε ότι εκείνο που μας πρότειναν να αποδεχτούμε δεν
ήταν τίποτα άλλο, παρά τεράστιες σκηνές, μέσα στις οποίες υπάρχουν κάποια δωματιάκια
για την φιλοξενία ανθρώπων.
Δυστυχώς περισσότερη προχειρότητα δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Δεν θα
μπορούσε να υπάρξει, γιατί σε ολόκληρη τη χώρα, παρόμοιες καταστάσεις αναγκάστηκαν

να τις εκσυγχρονίσουν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά στην περίπτωσή μας γενικά και αόριστα μιλούν για μια πρώτη φάση, χωρίς βεβαίως να προσδιορίσουν τίποτα διαφορετικό

και το κυριότερο χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους, εκείνα τα οποία συμβαίνουν σε άλλους
τόπους στην ενδοχώρα.
Είναι αδύνατον να αποδεχτούμε λοιπόν τέτοιες πρόχειρες κατασκευές και
δεν είναι δυνατόν να το αποδεχτούμε, διότι γνωρίζουμε πού ακριβώς θα φτάσει το
θέμα.
Απορρίπτουμε κάθε τέτοια λογική και ζητάμε αυτό το οποίο είχαμε σημειώσει και

στην επιστολή μας στις αρχές Δεκεμβρίου, δηλαδή να υποβληθούν τα σχέδια, για το τι θέ-
λουν να κάνουν και βεβαίως να λάβουν υπόψη τους ότι χρειάζονται σοβαρές υποδομές.

Οι δικαιολογίες ότι δήθεν οι προσφυγικές ροές είναι μεγάλες κλπ., μας αναγκά-
ζουν να σημειώσουμε ότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο που αναλάβαμε ως δημοτική

αρχή και μέχρι τώρα, υπήρχε ο χρόνος και οι επεξεργασίες, για να μπορέσουν να μας έ-
χουν τουλάχιστον μια σοβαρή πρόταση.

Σημειώνουμε λοιπόν προς όλες τις κατευθύνσεις ότι απορρίπτουμε οποιεσδήποτε

τέτοιες λογικές και σε κάθε περίπτωση ζητάμε από τους αρμόδιους και το σεβασμό τοπι-
κών κοινωνιών, και τον σεβασμό της δημοτικής αρχής, αλλά και τον σεβασμό του ανθρω-
πιστικού ρόλου, αυτών των παρεμβάσεων.

Έχουμε υποχρέωση όμως, να πάμε και λίγα βήματα πιο κάτω. Βασικός στό-
χος και σκοπός είναι όπου κι αν λειτουργεί τέτοια δομή, να μην διαταράσσει με την λει-
τουργία της τις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε, οι τοπικές κοινωνίες να συνεχίσουν

την πορεία τους αδιατάρακτα από την παρουσία ή μη τέτοιων δομών.
Επικαλούμαστε την εμπειρία μας γύρω από το συγκεκριμένο θέμα και ξέρουμε τι

πρέπει να γίνει, έτσι ώστε, να ικανοποιείται απαραίτητα αυτός ο ρόλος. Η Τοπική Αυτο-
διοίκηση δεν μπορεί να παραμένει θεατής των εξελίξεων μέσα στο χώρο της και πολύ πε-
ρισσότερο δεν μπορεί να παραμένει θεατής, όταν γνωρίζει τουλάχιστον τα στοιχειώδη και

τα βασικά που αποτρέπουν τις εντάσεις.
Οι εγκαταστάσεις λοιπόν πρέπει να ικανοποιούν αυτές καθ’ αυτές τις ανθρώπινες
ανάγκες.
Η λειτουργία των χώρων, στοιχειωδώς θα πρέπει να διέπεται από κανόνες,
οι οποίοι και θα πρέπει να ελέγχονται στη διαχρονική τους ισχύ.
Συγκεκριμένα :

Η αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει ρόλο στο ποιοι και πόσοι κάθε φορά θα μεταφέρο-
νται σε ένα συγκεκριμένο κέντρο, όπου και αν είναι αυτό.

Το γιατί, είναι απολύτως γνωστό. Υπενθυμίζω:
Υπάρχουν περισσότερες από 50 εθνότητες εισερχομένων και περισσότερες

από 20 γλώσσες. Υπάρχουν διαχωρισμοί, οι οποίοι πρέπει να γίνονται απολύτως σεβα-
στοί, γιατί διαφορετικά το πρόβλημα θα γίνει αξεπέραστο.

* Να πούμε ορισμένα βασικά πράγματα. Αν στον ίδιο χώρο αυτή, την περίοδο λό-
γω της δολοφονίας του Σουλειμανί, τοποθετήσουμε σιίτες και σουνίτες, πυροδοτούμε ε-
πεισόδια.

* Αν στον ίδιο χώρο δεν περιορίσουμε τις εθνότητες σε συγκεκριμένα μεγέθη, το
πολύ μέχρι 5 και βεβαίως συμβατές μεταξύ τους και σε ό,τι αφορά τις γλώσσες το πολύ

μέχρι τρεις, δεν θα είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε απρόσκοπτα τα αιτήματα επικοι-
νωνίας, οπότε είναι βέβαιο, ότι τα επεισόδια είναι δεδομένα.

Βασικός κανόνας λοιπόν είναι απόλυτος έλεγχος στο πόσοι και ποιοι θα ε-
νταχθούν και ποιοι θα μεταφερθούν και ποιοι θα φιλοξενηθούν.

Και επειδή η εναλλαγή του πληθυσμού θα είναι γρήγορη, αυτό σημαίνει ότι πρέπει
κάποιος να έχει την απόλυτη ευθύνη, για τον συνολικό καθολικό και διαρκή έλεγχο.
Να μείνω και λίγο, στο πεδίο του ελέγχου του ποιοι θα φιλοξενηθούν για ένα ακόμη
στοιχείο. Αν στον ίδιο χώρο υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό από ενήλικα άτομα που είναι
μόνα τους χωρίς οικογένεια, τότε τα επεισόδια είναι δεδομένα.
Επομένως είναι ένα στοιχείο που χρειάζεται διαρκώς επικαιροποίηση και διαρκώς

έλεγχο. Η εμπειρία διδάσκει ότι όσο πιο σχολαστικός είναι ο έλεγχος κατά την υπο-
δοχή των φιλοξενούμενων, τόσο περιορίζονται τα προβλήματα στη συνέχεια.

Επιπλέον για να υπάρχει ηρεμία στις τοπικές κοινωνίες και να μην ενοχλούνται θα
πρέπει να ικανοποιούνται επιγραμματικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1.- 24ωρη φύλαξη του κέντρου ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της εισόδου.
Σε κάθε περίπτωση αναφέρουμε για ένα ανοιχτό κέντρο, το οποίο θα είναι περιφραγμένο
και θα έχει εισόδους. Απόλυτος έλεγχος λοιπόν και εκεί και στο εσωτερικό.

2.- 24ωρη παροχή βασικών λειτουργιών, όπως είναι η καθαριότητα και η απο-
κατάσταση βλαβών και νοσηλευτική φροντίδα. Δε σημαίνει ότι θα έχουμε ένα συνεργείο,

το οποίο θα περιμένει την βλάβη, αλλά να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι ακόμη και τις νυ-
χτερινές ώρες, να αποκαταστήσουν βλάβες ρεύματος νερού ή ζεστού νερού.

3.- Ιατρική και νοσηλευτική παρουσία στο μεγαλύτερο μέρος 24ώρου. Απα-
ραίτητοι οπωσδήποτε παιδίατρος και παθολόγος, όπως επίσης και νοσηλευτικό προσω-
πικό μαζί με μεταφραστές, που θα καλύπτουν το σύνολο των γλωσσών που θα μιλούν οι

φιλοξενούμενοι και στο κέντρο και στο Νοσοκομείο.

4.- Είναι απαραίτητη η προδιαλογή ιατρικών περιστατικών, έτσι ώστε να μην
μεταφέρονται όλα στο νοσοκομείο και δημιουργούν πρόβλημα.

5.- Απαραίτητο το μέσο μεταφοράς οι διασώστες και οδηγοί μεταφοράς α-
σθενών, γιατί σε διαφορετική περίπτωση τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, θα τα στερήσουμε

από την τοπική κοινωνία.

6.- Είναι αναγκαία η περιοδική παρουσία ψυχιάτρου, καθώς τα περιστατικά εί-
ναι πολλά και υπηρεσίες στο νοσοκομείο αδυνατούν να ανταποκριθούν.

7.- Να υπάρχουν τα απαραίτητα φάρμακα πρώτης ζήτησης, έτσι ώστε να α-
ντιμετωπίζονται κρίσιμα θέματα, τα οποία σε αντίθετη περίπτωση γίνονται εκρηκτικά.

8.- Είναι αναγκαία η πλήρης λειτουργία ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών με ψυ-
χολόγους, παιδοψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς θα πρέπει να κρί-
νονται και να προωθούνται αρμοδίως οι ευαλωτότητες, τα περιστατικά ενδοοικογενειακής

βίας κλπ
9.- Είναι αναγκαία η λειτουργία τριών νηπιαγωγείων τουλάχιστον εντός του
κέντρου από το υπουργείο παιδείας και παράλληλα ενισχυτική παρουσία της Δομής

σε βρεφονηπιοκόμους, νηπιαγωγούς, δασκάλους, και καθηγητές για ενισχυτική διδασκα-
λία στα παιδιά, τους εφήβους, και τους μεγάλους στα ελληνικά.

10.- Είναι αναγκαίο να υπάρχουν σε 24ωρη βάση τεχνίτες, που θα μπορούν να
αντιμετωπίζουν κρίσιμα θέματα ηλεκτρικών και υδραυλικών.

11.- Είναι απαραίτητο να υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό στη δημιουργι-
κή απασχόληση παιδιών εφήβων και μεγάλων. Ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες.

12.- Εκτός όλων των άλλων είναι απαραίτητο να υπάρχει στελεχωμένη νομική
υπηρεσία όχι μόνο με νομικούς συμβούλους, αλλά και με δικηγόρους, οι οποίοι και θα
παρίστανται σε υποθέσεις φιλοξενούμενων που κρίνουν αναγκαίο ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά
τις εμπλοκές τους με τις υπηρεσίες ασύλου.

13.- Είναι απαραίτητο να υπάρχουν καθηγητές και δάσκαλοι ελληνικών, αγγλικών, γερμανικών, αφού αυτές είναι οι γλώσσες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τους

φιλοξενούμενους.

14.- Άφησα τελευταίο έναν κρίσιμο τομέα που χωρίς αυτόν είναι αδύνατο να λει-
τουργήσει το κέντρο.

15.- Αναφέρομαι για μεταφραστές ή αλλιώς πολιτισμικούς διαμεσολαβητές. Οι

συγκεκριμένοι θα πρέπει να καλύπτουν όλο το 24ωρο είτε με φυσική παρουσία είτε με τη-
λεφωνική διερμηνεία με ιδιαίτερη έμφαση την πρωινή βάρδια, όπου θα υπάρχει σε ανά-
πτυξη το σύνολο των υπηρεσιών, ωστόσο όμως, είναι απαραίτητο και αναγκαίο να υπάρχει ανάλογος αριθμός τους με τις γλώσσες, καθώς διαφορετικά, καμία λειτουργία του κέντρου δεν μπορεί να γίνει.

Συνολικά θα πρέπει να εξυπηρετούνται οι ανωτέρω ανάγκες μέσα σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον και ένας ευέλικτος φορέας που να είναι εγγύς στα προβλήματα και τους πολίτες, χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς γραφειοκρατικές διατυπώσεις, και μέσα σε ένα ανθρωπιστικό περιβάλλον με απόλυτο σεβασμό στη διαφορετικότητα, πρωτίστως και με αποφασιστικότητα να αντιμετωπίζει τα μικρά και μεγάλα προβλήματα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση όλα αυτά, θα μεταφερθούν στην τοπική κοινωνία και στην πόλη.
Είναι σαφές ότι αν φροντίσουμε τα μικρά, θα αποφύγουμε τα μεγάλα, κάτι που
πρέπει να γίνει κατανοητό στα υπουργεία.

Σε όλα δε τα ανωτέρω, είναι σαφές ότι στις περιοχές που έχει εμπλακεί η αυτοδιοίκηση είτε μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ, είτε μέσω της λειτουργίας των κέντρων φιλοξενίας, τα αποτελέσματα είναι θεαματικά.

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α! Να απορριφθεί η πρόταση της Κυβέρνησης για τη θέση «Μαυρομαντήλα»,
ως εισάγεται.
Β! Η οποιαδήποτε δομή φιλοξενίας [όπου και αν δημιουργηθεί], να πληροί τις
ανωτέρω προϋποθέσεις και επιγραμματικά :

1) Για τις κατασκευές που θα γίνουν τόσο της φιλοξενίας όσο και των υποστηρι-
κτικών (Χώρων δημιουργικής απασχόλησης, Σχολείων, Νηπιαγωγείων, Ιατρείων, αναρ-
ρωτηρίων, γηπέδων, παιδικών χαρών, χώρων ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, εργαστηρίων

κλπ) ο Δήμος, δια των υπηρεσιών του, να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Οι κατα-
σκευές φιλοξενίας να έχουν το τύπο κοντέινερ, είτε κλασσικά είτε τύπου «Ριτσώνας 2».

2) Ο Δήμος της Λαμίας είτε ο ίδιος είτε νομικό του πρόσωπο που θα προταθεί,

να έχει τον διοικητικό έλεγχο για τη λειτουργία της δομής. Να μην δραστηριοποιεί-
ται καμία ΜΚΟ στη δομή αυτή και να μη γίνει η οποιαδήποτε ανάθεση αρμοδιοτήτων σε

ΜΚΟ. Ο Δήμος της Λαμίας να έχει τον απόλυτο έλεγχο για τη σύνθεση των φιλοξε-
νουμένων, ανάλογα με τις δυνατότητες υλοποίησης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρό-
σκοπτη λειτουργία της δομής καταρχήν, αλλά και η ομοιογένεια της απρόσκοπτα και χω-
ρίς προστριβές και οχλήσεις στις τοπικές κοινωνίες και στον ευρύτερο ανθρωπογεωγρα-
φικό χώρο.

3) Να μας δοθούν αντισταθμιστικά οφέλη και για την ειδικότερη περιοχή που θα
βρίσκεται κοντά στη δομή, αλλά και γενικά για το Δήμο Λαμιέων. Και γενικά για το Δήμο
Λαμιέων, να δοθούν ανάλογοι πόροι, ώστε να σχεδιάσουμε και ν’ αναπτύξουμε ένα
τοπικό δίκτυο διευρυμένων κοινωνικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της κοινωνικής

συνοχής, την προαγωγή της δημόσιας υγείας, την πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρί-
σεων, αλλά και την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

…………………………………………………………………………………………..»
VΙ. Μετά την εισήγηση του δημάρχου, το λόγο πήρε ο επικεφαλής του συνδυασμού
«ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ» Νικόλαος Σταυρογιάννης ο οποίος ανέπτυξε τους λόγους που
ζήτησε την σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, δήλωσε αντίθετος με την εισήγηση του
Δημάρχου, αντίθετος με τη δημιουργία δομής στη θέση «Μαυρομαντήλα» και πρότεινε η

εγκατάσταση προσφύγων να γίνει με διασπορά σε σπίτια, με βάση το πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ».

VΙΙ. Ακολούθως το λόγο πήρε, ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΛΑΜΙΑ ΝΕΑ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΘΩΜΑΣ ΣΤΑΪΚΟΣ» Θωμάς Στάικος, ο οποίος, ανέπτυξε τους λόγους που
ζήτησε την σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, δήλωσε αντίθετος με την εισήγηση του
Δημάρχου και αντίθετος με τη δημιουργία δομής στη θέση «Μαυρομαντήλα».

VΙΙΙ. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΛΑΜΙΑ ΣΤΟ ΚΕ-
ΝΤΡΟ», Παναγιώτης Στασινός, ο οποίος ανέπτυξε τις θέσεις του συνδυασμού του για το

εν λόγω θέμα, ανέφερε ότι κακώς ο Δήμος Λαμιέων το προηγούμενο διάστημα δεν είχε

υιοθετήσει το πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ», όπως είχε ζητηθεί από το συνδυασμό μας στη προη-
γούμενη θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο και δήλωσε σύμφωνος με την εισήγηση του δη-
μάρχου.

ΙΧ. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής του συνδυασμού «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΜΙΑ» Βασίλης Κυριακάκης, ο οποίος ανέπτυξε τις θέσεις του συν-
δυασμού του για το εν λόγω ζήτημα, τόνισε ότι θα πρέπει να αναφερθούν και τα αίτια που

δημιούργησαν το πρόβλημα και το ζήτημα, δήλωσε δε αντίθετος με την εισήγηση του Δη-
μάρχου και αντίθετος και με τη δημιουργία δομής στη θέση «Μαυρομαντήλα».

Χ. Τέλος το λόγο πήρε ο επικεφαλής του συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση»,
Γιώργος Δεληχάς, ο οποίος δήλωσε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη γραπτή πρόταση από
την κυβέρνηση προκειμένου να συζητηθεί, και δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία.
ΧΙ. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής
Κώστας Αλαφροπάτης, ο οποίος δήλωσε αντίθετος με την εγκατάσταση προσφύγων –

μεταναστών στη θέση «Μαυρομαντήλα». Ακολούθησε ο σύμβουλος της Κοινότητας Με-
γάλης Βρύσης Γεώργιος Ρεντίφης, ανέγνωσε ψήφισμα των δύο Κοινοτήτων Αγίας Παρα-
σκευής και Μεγάλης Βρύσης, που αντιτίθενται στην εγκατάσταση της δομής στη θέση

«Μαυρομαντήλα». Ακολούθως τοποθετήθηκαν ο επιχειρηματίας της ΒΙΠΕ Λαμίας Λεωνί-
δας Μολιώτης και οι κάτοικοι της Αγίας Παρασκευής Χρήστος Καπούλας, Κων/νος Κια-
μούρης, Αλέξανδρος Ζήσιμος και Κων/νος Ψειρόπουλος,

οι οποίοι δήλωσαν τα ίδια και την αντίθεσή τους, στην δημιουργία Κέντρου Φιλο-
ξενίας προσφύγων στη θέση «Μαυρομαντήλα», για τους λόγους που ο καθένας ανέλυσε.

ΧΙΙ. Στη συνέχεια το λόγο πήραν με τη σειρά οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου Ιωάννης Οικονόμου, Γεώργιος Κοτρωνιάς και Θεμιστοκλής Χειμάρας, οι οποίοι

τοποθετήθηκαν επί του θέματος, δήλωσαν ότι τους καλύπτει και συμφωνούν με την εισή-
γηση του Δημάρχου και στηρίζουν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακολούθησε

ο βουλευτής Ιωάννης Σαρακιώτης, ο οποίος πρότεινε να επαναλειτουργήσει το σύστημα
«Εστία» και οι πρόσφυγες να διανεμηθούν σε σπίτια, εντός του αστικού ιστού της πόλης.
Τέλος το λόγο πήρε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Ηλίας

Κυρμανίδης, ο οποίος τοποθετήθηκε επί του θέματος, δήλωσε ότι τον καλύπτει και συμ-
φωνεί με την εισήγηση του Δημάρχου και στηρίζει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου.

ΧΙΙΙ. Ακολούθησε η δευτερολογία των επικεφαλής των παρατάξεων, που αναφέρ-
θηκαν στα ίδια με την αρχική τοποθέτησή τους.

ΧΙV. Για να κλείσει τη συζήτηση ο Δήμαρχος, οποίος αναφέρθηκε και πάλι στην ει-
σήγηση του και ανέπτυξε σημεία της εισηγήσεως του, προτείνοντας να γίνει αυτή δεκτή,

ανακεφαλαιώνοντας και προσθέτοντας τα εξής, εισηγείται:
1.- να απορριφθούν οι προτάσεις της κυβέρνησης, όπως προφορικά αναπτύχθηκαν

στο Υπουργείο Εσωτερικών για την εγκατάσταση κέντρου φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών αιτούντων άσυλο στη θέση «Μαυρομαντήλα» του Δήμου Λαμιέων.

2.- Ο Δήμος της Λαμίας, με ουσιαστική συμβολή στην αντιμετώπιση του προσφυ-
γικού από το 2016, θεωρεί ότι παρόμοιες κυβερνητικές αποφάσεις δεν λύνουν, αλλά περι-
πλέκουν το πρόβλημα και αναστατώνουν τοπικές κοινωνίες.

3.- Ο Δήμος της Λαμίας με δεδομένη την αγωνία για την εξέλιξη των προσφυγικών
ροών και για τη συσσώρευση ανθρώπων στα νησιά, θεωρεί ότι πρέπει να συμβάλει στην
αντιμετώπιση του κρίσιμου εθνικού προβλήματος με προγραμματισμό και αναλογικότητα.

4.- Επαναλαμβάνει την διατυπωμένη θέση του για ουσιαστικό διάλογο της κυβέρ-
νησης με την τοπική αυτοδιοίκηση για την προσέγγιση εφικτών, ρεαλιστικών και συμβα-
τών λύσεων με τις τοπικές κοινωνίες. Ακόμα και να διερευνηθεί η επαναλειτουργία του

προγράμματος «ΕΣΤΙΑ».

5.- Η όποια νέα Δομή ανοικτού τύπου εντός του Δήμου, αν, όταν και όποτε λει-
τουργήσει, να απορροφήσει και εκείνη των Θερμοπυλών, καθώς δεν μπορούν να λειτουρ-
γήσουν δύο (2) δομές στον ίδιο Δήμο και επαναλαμβάνει ότι άμεσα είναι ανάγκη να απε-
λευθερωθεί ο ιστορικός χώρος των Θερμοπυλών ενόψει των εκδηλώσεων για 2500 χρόνια

από την ομώνυμη μάχη

6.- Ο Δήμος της Λαμίας είτε ο ίδιος είτε νομικό του πρόσωπο, να αναλάβει την ευ-
θύνη της λειτουργίας κέντρου φιλοξενίας εντός των ορίων του, υπό την εποπτεία αρμόδι-
ας κρατικής υπηρεσίας. Επαναλαμβάνει ότι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει

να είναι πρωταγωνιστικός, καθώς είναι ο μοναδικός φορέας που μπορεί να εγγυηθεί την
αδιατάρακτη προοπτική και την ηρεμία των τοπικών κοινωνιών και των επιχειρήσεων.

7.- Καλούμε την κυβέρνηση να σεβαστεί απολύτως τις θέσεις της τοπικής αυτο-
διοίκησης και να υιοθετήσει στο σύνολό τους τις προτάσεις του Δήμου Λαμιέων, όπως α-
ναφέρονται στην Εισήγηση του Δημάρχου και περαιτέρω να συμβάλει οικονομικά, με αντι-
σταθμιστικά οφέλη για παρεμβάσεις και δράσεις, που θα μετριάσουν τα προβλήματα, τόσο

στην ειδικότερη περιοχή λειτουργίας κέντρων φιλοξενίας, όσο και γενικά στο Δήμο Λα-
μιέων.

Μετά ταύτα
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου, τις τοποθετήσεις,
των επικεφαλείς των παρατάξεων και δημοτικών συμβούλων,
των Προέδρων Κοινοτήτων, Αγίας Παρασκευής και Μεγάλης Βρύσης,
του επιχειιρηματία της Β.ΠΕ. και των κατοίκων της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής,

των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλείου,
του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας,

του Προέδρου του Ε.Β.Ε. Φθιώτιδας,
μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

1.- Απορρίπτει τις προτάσεις της κυβέρνησης, όπως προφορικά αναπτύχθηκαν

στο Υπουργείο Εσωτερικών την 09/01/2020 για την εγκατάσταση κέντρου φιλοξενίας πο-
λιτών τρίτων χωρών αιτούντων άσυλο στη θέση «Μαυρομαντήλα» του Δημου Λαμιέων.

2.- Εγκρίνει την ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου ως προς όλο το περιεχόμενο

της και όσα αναφέρονται σ’ αυτή, όπως συμπληρώθηκε κατά τη συζήτηση, η οποία αποτε-
λεί τη βάση και το περίγραμμα που πρέπει να υιοθετηθεί από την κυβέρνηση, μαζί με τις

επιμέρους προτάσεις στο σύνολο και η οποία [εισήγηση] αφορά το οποιουδήποτε σημείο
δημιουργίας δομής ανοικτού τύπου προταθεί, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου
της Λαμίας, σε οποιαδήποτε παρόντα ή μέλλοντα χρόνο.

3.- Ο Δήμος της Λαμίας με δεδομένη την αγωνία για την εξέλιξη των προσφυγι-
κών ροών και για τη συσσώρευση ανθρώπων στα νησιά, θεωρεί ότι πρέπει να συμβάλει

στην αντιμετώπιση του κρίσιμου εθνικού προβλήματος με προγραμματισμό και αναλογικό-
τητα.

4.- Επαναλαμβάνει την διατυπωμένη θέση του για ουσιαστικό διάλογο της κυβέρ-
νησης με την τοπική αυτοδιοίκηση πριν τη λήψη οριστικών αποφάσεων, για την προσέγ-
γιση εφικτών, ρεαλιστικών και συμβατών λύσεων με τις τοπικές κοινωνίες.

5.- Η όποια νέα Δομή, εντός του Δήμου, αν, όταν και όποτε λειτουργήσει, να α-
πορροφήσει και εκείνη των Θερμοπυλών, καθώς δεν μπορούν να λειτουργήσουν δύο (2)

δομές στον ίδιο Δήμο και επαναλαμβάνει ότι άμεσα είναι ανάγκη να απελευθερωθεί ο ι-
στορικός χώρος των Θερμοπυλών, ενόψει των εκδηλώσεων για 2500 χρόνια από την ομώ-
νυμη μάχη.

6.- Ο Δήμος της Λαμίας είτε ο ίδιος είτε νομικό του πρόσωπο, να αναλάβει την ευ-
θύνη της λειτουργίας κέντρου φιλοξενίας εντός των ορίων του, υπό την εποπτεία αρμόδι-
ας κρατικής υπηρεσίας. Επαναλαμβάνει ότι ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει

να είναι πρωταγωνιστικός, καθώς είναι ο μοναδικός φορέας που μπορεί να εγγυηθεί την
αδιατάρακτη προοπτική και την ηρεμία των τοπικών κοινωνιών και των επιχειρήσεων.
7.- Η κυβέρνηση να σεβαστεί απολύτως τις θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης και
να υιοθετήσει στο σύνολό τους τις προτάσεις του Δήμου Λαμιέων, όπως αναφέρονται
στην Εισήγηση του Δημάρχου.

Κατά τη λήψη της ανωτέρω απόφασης αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί
σύμβουλοι κ.κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, Παρασκευή Αργύρη, Γεώργιος Ζήσιμος, Γεώργιος
Λάμπρου, Ιωάννης Ρούλιας, Στυλιανός Καραγιάννης, Δημήτριος Μαντζάνας, Θεόδωρος
Αρναούτογλου, Δημήτριος Τσακμάκης, Αικατερίνη Αλαφοδήμου, Ζαχαρίας Ζαλβαντζής,
Δημήτριος Χαιρόπουλος, Βασίλειος Κυριακάκης, Μαρία Αντωνίου, Μιλτιάδης Τσιρώνης,
Θωμάς Στάϊκος και Χαράλαμπος Κοντογιάννης.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Δελιχάς δήλωσε παρών και δεν υπολογίζεται
στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων κατά τις; διατάξεις της παρ. 10 του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 74 του
Ν.4555/2028.

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
Ακριβές απόσπασμα πρακτικών
Λαμία 13 Ιανουαρίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ. ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΤΑΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ:Ὅταν θὰ δοῦν τὶς ἐλιές τους νὰ γίνονται καύσιμη ὕλη γιὰ ἀφγανικοὺς φούρνους, ὅταν δὲν θὰ μποροῦν νὰ κυκλοφορήσουν μετὰ τὴν δύσι τοῦ ἥλιου, ὅταν θὰ θωρακίζουν πόρτες καὶ παράθυρα, ὅταν θὰ μετανιώνουν ποὺ δὲν έσφαξαν τὰ κοτόπουλα νὰ τὰ ὰποθηκεύσουν στοὺς καταψύκτες ἤ ποὺ δὲν ἔκοψαν ἄγουρα τὰ ρόδια, τὰ πορτοκάλια καὶ τὰ μανταρίνια γιὰ νὰ τὰ γλιτώσουν ἀπὸ τὸ πλιάτσικο, τότε θὰ δοῦμε ἄν θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ χαρακτηρίζουν «ταλαίπωρους πρόσφυγες» τοὺς τυχοδιῶκτες λαθρομετανάστες μὲ τὰ iPhone! Τέτοια ἔλεγαν στὴν ἀρχὴ καὶ στὶς Θερμοπύλες, ἀλλὰ γιὰ ρώτα τί λένε τώρα! Εὔκολο τὸ ἄκριτο ἀναμάσημα τῶν ὅσων σερβίρει τὸ σαθρὸ σύστημα προκειμένου νὰ μὴν χαρακτηρισθοῦμε ξενοφοβικοὶ καὶ ρατσιστές, ἀλλὰ ὅταν ἔρχεται ἡ ἀμείλικτη πραγματικότητα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here